Rådgivning for alle selskapsformer i Oslo

PKF ReVisjon er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med klienter innen et bredt spekter av forretningsområder. Vår størrelse gjør oss i stand til å håndtere store, komplekse revisjonsklienter, samtidig som vi er ”små nok” til å kunne gi full oppfølging også til våre minste klienter. Vi har spisskompetanse innen alle våre kjerneområder; revisjon, rådgivning, skatt og avgift. Ved behov drar vi samtidig nytte av vårt nasjonale og internasjonale kompetansenettverk bestående av samarbeidende selskaper, advokater, og annen fagekspertise. Faglig nasjonalt og internasjonalt samarbeid sikrer at vi alltid er oppdatert på de siste endringer.

Lojalitet og taushetsplikt

Vårt arbeid skal reflektere en høy etisk standard samt lojalitet og taushetsplikt overfor våre klienter.

Nærhet til våre klienter

Hver klient har en dedikert kontaktperson/team hos oss som følger opp etter ønske og behov. Vi har erfarne medarbeidere og en stabil organisasjon som sikrer kontinuitet på våre oppdrag. Vår organisasjon er dynamisk og fleksibel som gjør at vi raskt kan ta tak i våre klienters problemstillinger når de oppstår.

Vi kan vise til mange år med levering av dokumenterte resultater overfor våre klienter innen rådgivning.

Internkontroll, internrevisjon og mislighetsrevisjon

God internkontroll er essensielt for at et selskap skal fungere effektivt. God internkontroll gir ledelsen et verktøy for risikostyring, det bidrar til å sikre kostnadseffektiv drift, det reduserer risiko for misligheter, og det sikrer kvaliteten på den eksterne regnskapsrapporteringen.

Når er disse tjenestene nødvendige?

Jo større omfanget av virksomheten er, desto mer bevisst må man være i forhold til opparbeidelse og vedlikehold av et velfungerende kontrollmiljø, herunder implementering av kontrollaktiviteter, ledelsesovervåkning, og informasjons- og kommunikasjonssystem.

Vi hjelper med forbedringer

Vi kan bidra med en fullstendig gjennomgang og kontroll av selskapets nåværende rutiner og forbedringspotensial. Avhengig av klientens ønsker vil vi foreta kontroller på selskapets nøkkelområder og avgi statusrapport på det nåværende kontrollmiljøet og hvilke endringer / nyimplementeringer som bør foretas. Vi vil også kunne være behjelpelig med den praktiske gjennomføringen av nye kontrollaktiviteter og forbedring av nåværende aktiviteter.

Vi bistår med internrevisjon internt og eksternt

Internrevisjonen fokuserer på operasjonell revisjon og fungerer som et overvåkningsorgan for selskapets internkontroll. Der det er opprettet egen internrevisjonsavdeling i selskapet, kan vi fungere som en støttespiller for den i tråd med gjennomgang av internkontrollrutiner.

For selskaper som ikke ønsker å opprette egen internrevisjonsavdeling internt, kan vi påta oss oppdraget med å utføre internrevisjonshandlinger. Dette kan foretas på løpende basis eller som et tidsbegrenset oppdrag. Vi gjør oppmerksom på at utførelse av internrevisjon ikke kan foretas på de klienter vi er ekstern revisor for, grunnet lovmessige begrensninger.

Reduser risikoen for økonomisk mislighold

Misligheter er i større grad blitt et merkbart problem i norske bedrifter. Økonomisk kriminalitet er en forretningsrisiko og én enkelt hendelse kan gi betydelig utslag for et selskaps renommé. Uavhengig av selskapets størrelse kan vi foreta en mislighetsrevisjon hvor selskapets sårbare punkter avdekkes, og det gis tilbakemelding på hvordan kontrollrutinene kan endres, slik at risikoen for misligheter reduseres. Det kan også være aktuelt å gå inn i etterkant der misligheter allerede har inntruffet, for å avdekke hvordan dette har foregått, og hvordan det for fremtiden kan unngås.

Økonomistyring og budsjettering

Økonomistyring innebærer gode systemer for budsjettering, prognoseverktøy, og tilfredsstillende økonomisk rapportering som underbygging for virksomhetsstyringen.

Hva kan vi hjelpe med?

Vi kan foreta en fullstendig gjennomgang av selskapets økonomisystemer og økonomifunksjoner for effektiviserings- og forbedringsformål. I samråd med klienten gis det en statusrapport på nåværende tilstand samt anbefalte endringer. Vi bistår samtidig med implementering av endringer og systemer etter ønske.

Uavhengig finansiell revisjon

Ekstern revisors lovpålagte oppgave er å foreta en uavhengig finansiell revisjon. Dette er en kontroll av avlagt regnskapsinformasjon, med formål å avlegge en bekreftelse på at regnskapet er i henhold til lover, regler og standarder i revisjonen. Det er viktig å merke seg at revisjonen ikke er en fullstendig kontroll av all regnskapsinformasjon. Revisjon er en utvalgsbasert kontroll hvor det foretas gjennomgang av styringssystemer, analytiske kontrollhandlinger og stikkprøvekontroller for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for at regnskapet er uten vesentlige feil.

Andre former for revisjon

Foruten den lovpålagte finansielle revisjonen finnes det andre former for revisjon. Relevant å nevne er operasjonell revisjon, IT-revisjon og mislighetsrevisjon. Elementer av dette vil inngå i en finansiell revisjon, men inngående revisjon innen disse områdene vil i første rekke være som del av rådgivningsoppdrag.

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

    Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00