Generalforsamling i aksjeselskaper – og andre nyheter

Generalforsamling

I denne nyhetsoppdateringen finner du omtale av reglene for gjennomføring av generalforsamling i aksjeselskaper samt andre aktuelle nyheter.

Generalforsamlingen

Innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret skal aksjeselskaper ha avholdt generalforsamling, altså innen 30. juni for de fleste selskaper. Generalforsamlingen er selskapet øverste myndighet og vedtar blant annet regnskapet, hva som skal deles ut i utbytte, og hvem som skal sitte i styret. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5. Det har ikke vært endringer i reglene for aksjeselskaper det siste året. Vær imidlertid oppmerksom på at det er nye regler for kjønnsbalanse i styret for store og mellomstore aksjeselskaper, som kan få betydning for hvem som kan velges til styret.

Reglene for generalforsamling i allmennaksjeselskaper (ASA-er) eller selskaper med VPS-registrerte aksjer omtales ikke her.

Hovedreglene for generalforsamling

Hovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling, og at den skal sendes senest én uke før møtet skal holdes, med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse vil imidlertid ikke gjelde ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.

Les mer om dette på Revisorforeningens nettsider.

Forenklet generalforsamling

Mange selskaper, ofte mindre selskaper med få eiere, velger gjerne å gjennomføre generalforsamlingen etter reglene for forenklet generalforsamling. Det innebærer at man ikke trenger å følge alle saksbehandlingsreglene som gjelder etter hovedreglene.

Kontant

Andre nyheter

Formuesverdi på næringseiendom utenom de fire største byene

Skattedirektoratet har gitt anvisning på hvordan ikke-børsnoterte selskaper skal hensynta den nye rabatten for næringseiendommer utenom de fire største byene i skattemeldingen for 2023.

Les mer om dette på Revisorforeningens nettsider.

Engangsutbetaling til arbeidstakers livsarvinger

Arbeidsgiver hadde glemt å melde inn en arbeidstaker i foretakets gruppelivsforsikring og måtte utbetale et beløp tilsvarende forsikringsbeløpet til de etterlatte. I en bindende forhåndsuttalelse kom skatteetaten til at de etterlatte skulle skattlegges for beløpet som etterlønn.

Lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg og mva.

En kommunes innbyggere skal ikke betale merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Krav til verdsettelse ved «drop down»-fisjon

Skattedirektoratet skriver i en bindende forhåndsuttalelse at det er krav til verdsettelse ved «drop-down»-fisjon, selv om det utfisjonerte selskapet umiddelbar fusjoneres inn i et heleid datterselskap av det opprinnelig overdragende selskapet.

Les mer om dette på Revisorforeningens nettside.

Jubileumsmiddag og jubileumstur

Skattekontoret tok i en bindende forhåndsuttalelse stilling til fradragsrett for deler av en jubileumsmiddag og om en jubileumstur til utlandet kunne regnes som et skattefritt velferdstiltak.

Styrking av retten til å betale med kontanter

I dag er det ikke alle tjenesteytere som lar kunden få betale med annet enn kort eller annen digital løsning. Regelverket gir ikke en klar anvisning på at det også skal være anledning til å betale med kontanter. Regjeringen har lagt fram et lovforslag som skal styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter.

Ikke skatt på salg av overskuddsstrøm for 2023

Spørsmålet om skatteplikt for salg av overskuddsstrøm fra private boliger skal utredes nærmere, og det skal legges fram forslag til særregler i statsbudsjettet for 2025. I mellomtiden vil Skatteetaten unnlate å skattlegge inntekter ved salg av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg i boliger, for 2023 og tidligere år.


Hvis du lurer på noe angående disse nyhetene, eller noe annet, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.