Sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift

reise23

I denne nyhetsoppdateringen kan du blant annet lese om endringer i reiseavtalene for 2023. Videre kan du lese at det i vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter, nå kan tas hensyn til andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Det foreslås også en endring i folketrygdloven slik at leger i enkelte tilfeller kan gi sykmelding etter e-konsultasjon.

Endringer i reiseavtalene fra 1. januar 2023

Departementet og hovedsammenslutningene i staten er enige om nye satser i reiseavtalene innenlands og utenlands fra 2023. I utgangspunktet gjelder avtalene bare i staten, men mange private arbeidsgivere følger også satsene og bestemmelsene i statens særavtale.

Uttaksmerverdiavgift også på innleid arbeidskraft

Driver du med oppføring, ombygging eller oppussing av eiendom for salg eller utleie med egne ansatte, må du beregne merverdiavgift av eget / de ansattes arbeid.

Vil tillate sykmelding etter e-konsultasjon

Etter dagens ordinære regelverk må personer med behov for sykemelding ha en personlig fysisk undersøkelse hos legen. Regjeringen vil nå åpne for at leger kan skrive ut sykemelding basert på elektronisk kommunikasjon.

Momskompensasjon, omtvistede tilvirkningskontrakter

For omtvistede tilvirkningskontrakter skal kompensasjon for merverdiavgift tas med i skattemeldingen for den perioden kravet er avklart eller betalt. Les mer om dette her.

Endrer vurderingen av foretak i økonomiske vanskeligheter

Vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter, kan nå bygge på andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Selskapene gis mulighet til å synliggjøre merverdier basert på andre regnskapsstandarder enn de selskapet har benyttet. Selskapene kan også velge å legge skattemessige formuesverdier til grunn. Les mer her.

Permanente regler om rekonstruksjon

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til permanente regler om rekonstruksjon i konkursloven.

Arbeidsgiveravgift for 2023

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for perioden 2022−2027. Hovedtrekkene i den tidligere ordningen er videreført.

Foreslår ny leveringsfrist for andre skattleggingsperiode for særskilt skattemelding

Mottakere av fjernleverbare tjenester, klimakvoter og gull, samt tilbydere i forenklet registreringsordning, skal levere særskilt skattemelding.

Skattemelding leveres kvartalsvis, hvor hver periode består av tre måneder. Fristen for å levere melding for andre periode (april, mai og juni) er i dag 10. august. Skatteetaten foreslår at fristen endres til 31. august for å imøtekomme et ønske om å få samme frist på denne meldingen som på ordinær mva.-melding.


Hvis du lurer på noe angående disse endringene, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.