Sommernytt

Kvinne slapper av utendørs og nyter utsikten i en stol

Her kommer en oversikt over noen regelendringer som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.

Maksimalbeløpet for tvangsmulkt er redusert

Maksimalbeløpet for tvangsmulkt ved manglende levering av skattemeldingen for 2021 reduseres fra kr 61 150 til kr 12 230.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon for andre halvår 2022

Forsinkelsesrenten for andre halvår 2022 skal være 9,25 prosent årlig. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 400 kroner.

Regelendringer fra 1. juli på Finansdepartementets område

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på sitt ansvarsområde. Regelendringer som omtales, gjelder blant annet flypassasjeravgift, tiltak på tollområdet i krigssituasjoner/annen krisesituasjon, avgift på landbasert vindkraft, endringer i skattebetalingsloven, oppdaterte forskrifter om pensjons fra første krone m.m.

Nytt om arbeid i arbeidstakers hjem / hjemmekontor

En ny forskrift har regler om blant annet arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold.

Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd f oppheves. Etter 1. juli 2022 vil adgangen til å ansette midlertidig i all hovedsak være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft.

Andre lovendringer på arbeidslivsområdet fra 1. juli

En oversikt over endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 på arbeidslivsområdet finnes på nettsidene hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

soke

Differensiert arbeidsgiveravgift og foretak i økonomiske vansker

Det såkalte koronaunntaket gjelder ikke for arbeidsgiveravgift i 2022. Et selskap kan imidlertid dokumentere at det ikke lenger er i økonomiske vanskeligheter i 2022, ved å legge frem en mellombalanse. Les mer på Revisorforeningens nettside.

Lønnstøtteordningen – søknader for januar 2022

Arbeidsgivere som utbetaler lønn etterskuddsvis for alle perioder bortsett fra desember, får ikke lønnsstøtte for januar 2022. Dette fremgår i et svar fra Finansministeren.

Revisorforeningen mener at skatteetatens praktisering av loven og forskriften gir utilsiktete virkninger for de som blir berørt, og at dette derfor burde vært håndtert annerledes.

Tilbakebetaling av mottatt støtte ved overskudd eller utdelinger

Selskap som har mottatt tilskudd for faste uunngåelige kostnader etter kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall, må betale tilbake tilskudd dersom selskapet går med et beregnet overskudd eller vedtar eller foretar utdelinger. Dette gjelder for tilskudd mottatt for perioden november 2021 til og med februar 2022. Tilbakebetalingsplikten gjelder ikke enkeltpersonforetak.

Momskompensasjonsoppgaven i nytt format fra 2023

Fra 2023 skal momskompensasjonsoppgaven leveres i nytt format. Meldingen skal leveres direkte fra regnskapssystem, men det vil også bli laget en løsning som gjør det mulig å manuelt fylle inn og sende melding direkte i innlogget tjeneste på Skatteetatens hjemmesider.

Det blir ingen endringer i hvem som kan fylle ut, signere og attester på kompensasjonsmeldingen, men autentisering vil skje via ID-porten, med personlig pålogging. Dagens Altinn-innlogging med brukernavn og passord skal ikke benyttes. Her er noen vanlige spørsmål og svar.

Frister og oppgaver for næringsdrivende

En oversikt over frister og oppgaver for næringsdrivende finnes på Skatteetaten sine nettsider.

Foreslår endringer i enhetsregisterloven, foretaksregisterloven og foretaksnavneloven

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår blant annet å utvide Enhetsregisterets og Foretaksregisterets adgang til å gi offentlige myndigheter mfl. tilgang til fødselsnummeret og d-nummeret til fysiske personer som har en rolle i en virksomhet. Les mer på regjeringen.no.