Endringer i skatter, avgifter og regelverk i 2022

En samling av flere norske pengesedler

I tillegg til skatte- og avgiftsendringer for 2022 finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt over andre endringer i satser og regelverk som påvirker både virksomheter og privatpersoner. En tabelloversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og 2022 finnes på regjeringens nettsider. Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for 2022.

Skatteendringer 2022

Av skatte- og avgiftsskjerpende tiltak kan nevnes: økt formuesskatt, halvering av maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner, mindre gunstig firmabilbeskatning for elbiler, økt engangsavgift for ladbare hybridbiler og innføring av full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Maksimalt årlig sparebeløp i ordningen for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner. Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter mv. økes fra 1,44 til 1,6.

Ordningen med skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes erverv av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet avvikles, men det innføres samtidig en ny ordning for skattlegging av ansatteopsjoner i selskap som er i oppstarts- og vekstfasen. Fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3850 til 5800 kroner.

Finansdepartementet har publisert en oversikt over de viktigste regelendringene fra 1. januar 2022 på sitt ansvarsområde.

Skatt – datoer og frister i 2022

På Skatteetatens nettside finnes en oversikt over frister og oppgaver for næringsdrivende og datoer og frister for person – inkludert personlig næringsdrivende.

Lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet

Det er foreslått å innføre en ny lønnsstøtteordning for desember og januar. Ordningen er rettet mot foretak som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak. Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert.

Kompensasjonsordningen for næringslivet – justeringer i ordningen og kompensasjon for tapt varelager

Fra og med november er tilskuddsperioden igjen på én måned. Det skal søkes for november, desember og januar for seg. Det gis kompensasjon for tapt varelager uansett om uselgelige varer kastes eller gis bort til veldedige formål.

 

Arbeidsliv

Pensjon fra første krone og dag

Fra 1. januar 2022 er det et krav i alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst to prosent av medlemmenes inntekt fra første krone for lønn opp til 12 G. Opptjent pensjon for arbeidstaker i deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av den pensjon som ville vært opptjent dersom arbeidstakeren hadde hatt fulltidsstilling.

Det er fastsatt overgangsregler i forskrift som gir bedriftene tid frem til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

Straff for lønnstyveri og manglende tjenestepensjon

Den som utilbørlig og med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre misligholder plikt til å yte lønn, feriepenger eller annen godtgjøring som arbeidstaker har rett til etter avtale eller bestemmelse i lov eller forskrift, straffes med bot eller fengsel inntil to år. Grovt lønnstyveri straffes med bot eller fengsel inntil seks år.

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sine plikter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon når det gjelder å opprette eller betale innskudd til tjenestepensjon for sine ansatte, vil kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil to år.

Permitterte ansatte og private pensjonsordninger

Varigheten av de midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen, er forlenget til og med 28. februar 2022.

Lavere lønn for de på tiltak

Folk på tiltak vil få mindre utbetalt. Tiltakspengene for alle over 19 år reduseres fra 411 kroner dagen til 255 kroner. Det nye beløpet tilsvarer minstesatsen for dagpenger. Barnetillegget er 50 kroner per dag.

Feriepenger til ledige

Folk som mottok dagpenger i 2021, får feriepenger i juni 2022.

Andre endringer i satser og regelverk fra 2022

Nedenfor følger noen andre endringer i satser og regelverk fra 2022 som påvirker både virksomheter og privatpersoner.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader

Forsinkelsesrenten for første halvår 2022 er fastsatt til 8,50 prosent p.a. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 390 kroner. Forskriften er fastsatt med virkning fra 1. januar 2022.

Økt rettsgebyr, men lavere gebyrer i justissektoren samtidig som flere får fri rettshjelp

Rettsgebyret øker fra 1199 kroner til 1223 kroner fra 1. januar 2022. Rettsgebyret har blant annet betydning for fastsettelse av gebyrer og tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Selv om gebyret øker, er det gjort endringer i rettsgebyrloven for å nedjustere gebyrer i justissektoren (domstolene og politiet) til selvkost eller nærmere selvkost. Det gjelder gebyret for forliksklage, utleggsbegjæring, tvangsdekning i pengekrav og forkynnelse av konkursvarsel, konkurs og tvangsoppløsning av selskaper, herunder gebyret for når bo blir innstilt eller tilbakelevert.

Inntektsgrensene for å få fri rettshjelp heves samtidig med ca. 30 prosent. Inntektsgrensene for å kunne få slik hjelp økes fra 246 000 kroner til 320 000 kroner for enslige og fra 369 000 kroner til 490 000 kroner for par.

Ikke enighet om nye særavtaler for reiser før årsskiftet

Det innebærer at gjeldende særavtaler/satser videreføres etter 31. desember 2021 mens forhandlingene pågår.

 

lyspære

 

Midlertidig strømstøtte

Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter. Staten vil kompensere 55 prosent av strømutgiftene til husholdningene når markedsprisen på strøm i snitt er over 70 øre per kilowattime ekskl. mva for en måned. Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022 og vil administreres gjennom nettselskapene.

Maksimalpris barnehage

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksimalprisen blir 3315 kroner pr. måned fra og med 1. januar 2022 og 3050 kroner pr. måned fra 1. august 2022. Maksimalprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Økt egenandelstak for frikort

Egenandelstaket for å få frikort for en rekke helseutgifter økes fra 2460 kroner i 2021 til 2921 kroner i 2022.

Hvis du lurer på noe, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.