Nytt fra sommeren

Likestilling

Her kommer en oversikt over noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.

Skatt og avgift

Økte satser ved overnatting

Den skattefrie satsen ved overnatting på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke øker fra 177 kroner til 250 kroner per døgn. Samtidig øker satsen for langtransportsjåfører fra 300 kroner til 350 krone per døgn. Endringen skjer med virkning fra 1. september 2023.

Økt pensjonsskattefradrag

Pensjonsskattefradraget, 32 825 kroner for 2023, avtrappes når pensjonsinntekten overstiger visse inntektsintervaller. Innslagspunktet for nedtrapping av pensjonsskattefradraget i trinn 1 (fradraget reduseres med 16,7 prosent) økes fra 219 950 til 246 800 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 (fradraget reduseres med 6 prosent) øker fra 331 750 til 373 650 kroner. Endringen har virkning for hele inntektsåret 2023. Økningene innebærer at det ikke betales skatt på pensjon opp til ca. 250 350 kroner.

Aksjebytte og utflyttingsskatt

I en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 6/2023, var konklusjonen at en utflyttet skattyter kunne gjennomføre et skattefritt aksjebytte etter skatteloven § 11-11 fjerde ledd uten at det medførte at den beregnede utflyttingsskatten måtte betales.

Endrer innsendingsmetode for skattemeldinger i 2024

Fra 2024 vil det være obligatorisk for alle selskaper å sende inn skattemeldingen for inntektsåret 2023 ved hjelp av et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Dette gjelder også ansvarlige selskaper som må sende inn selskapsoppgave.

Avklaringer om ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen

Skattedirektoratet har i en uttalelse kommet med flere avklaringer om reglene for ansatteopsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen, som ble innført fra 2022.

Dette gjelder spørsmål om kravet til gjennomsnittlig arbeidstid kan oppfylles under permittering, opsjoner tildelt ansatte før tiltredelse, opsjonsavtalens bestemmelser om opptjeningstid samt betydningen av manglende innrapportering.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2023

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2023 til 11,75 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 460 kroner.

Elektronisk signering av justeringsavtaler

Etter forskrift til merverdiavgiftsloven § 9-3-3 første ledd skal overføring av justeringsplikt dokumenteres med en «skriftlig, underskrevet avtale».

Skattedirektoratet har vurdert og kommet til at avansert elektronisk signatur oppfyller kravet til skriftlig signatur i merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 ved overføring av justeringsplikt.

Styrearbeid

Krav til minst 40 prosent kjønnsbalanse i styrer

Regjeringen foreslår at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Reglene innføres allerede neste år og vil omfatte om lag 8000 selskaper. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil gjelde om lag 20 000 selskaper.

Fjerner krav om statsborgerskap i ledelser og styrer

Fra 1. juli ble kravet til statsborgerskap for daglige ledere, styremedlemmer eller medlemmer av bedriftsforsamlingen som er bosatt utenfor Norge, fjernet.

sove

Arbeidsliv

Adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon

En sykmelder kan nå utstede legeerklæring etter e-konsultasjon dersom pasienten og diagnosen er kjent for legen, legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse og legen anser det som faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

Det kan også utstedes sykmelding etter e-konsultasjon ved risiko for spredning av allmennfarlig smittsom sykdom.

Strid om forbud mot innleie

I brev 19. juli 2023 gjør ESA det klart at de mener de nye reglene om innleie av arbeidskraft er i strid med EØS-reglene. ESA har dermed gitt Norge et formelt varsel. Norge har nå to måneder på seg til å uttale seg før ESA tar stilling til om de skal ta saken videre.

Nye pensjonsregler for dem med særaldersgrenser

Regjeringen og partene i offentlig sektor er enige om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser. Avtalen gjelder over 200 000 arbeidstakere. Les mer på regjeringens nettsider.

Andre nyheter

1. juli 2023 trådte to nye lover og hele 33 endringslover helt eller delvis i kraft. Det blir blant annet strengere regler for låneformidlere. På Lovdata finnes en omtale av disse.

Vil avvikle brukthandelloven

Det er sendt på høring et forslag om å avvikle brukthandelloven. Alternativt foreslås det å innsnevre lovens virkeområde til enkelte varegrupper.

Dagens regelverk for brukthandel stiller en rekke krav til butikker som selger brukt. Samtidig omfattes ikke digitale markedsplasser som FINN og Facebook av brukthandelsregelverket.

Forlenger strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene er forlenget til og med desember 2023.

Ødelagt ferie på grunn av innstilt fly?

Hvis et fly blir innstilt, skal flyselskapet tilby deg tre alternativer: refusjon, ombooking så snart som mulig eller ombooking på et senere tidspunkt. Forbrukerrådet har laget en veiledning som blant annet viser hva du har krav på dersom en flyavgang blir forsinket eller innstilt. Her finner du også informasjon om hvordan du går frem for å klage.


Hvis du lurer på noe angående endringene som har kommet i løpet av sommeren, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.