Nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger

Person i bil med hendene på rattet

Nye reiseavtaler i staten har kommet på plass, med satser som gjelder fra 1. januar i år. Dessuten har en rekke av støtteordningene for å møte pandemien blitt forlenget, og det er innført en ny lønnsstøtteordning.

Nye reiseavtaler i staten

De nye satsene gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31. desember 2024.

Satsene for kilometergodtgjørelse er uendret med unntak for satsen for bruk av snøscooter og ATV – som nå er 10,00 kroner per km, og har økt fra 7,50 kroner per km. Les mer her.

Gjeninnførte koronatiltak

En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget, og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.

Noen hovedpunkter:

  • I den nye lønnsstøtteordningen kan bedrifter få dekket inntil 80 prosent av lønnskostnadene. Endelig søknadsfrist er 10. mai 2022.
  • Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut februar 2022.
  • Ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatt og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022, er gjeninnført. Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav reduseres til seks prosent.
  • Den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter utvides med 500 millioner kroner.
  • Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer gjeninnføres fra og med desember 2021 til og med juni 2022.
  • Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres, med varighet ut juni.
  • Ordningen med at folketrygden dekker sykepenger knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag seks, forlenges til utgangen av juni 2022.

Skjemaet RF-1359 blir pliktig for finansielle inntekter i fritaksmetoden

Fra og med inntektsåret 2021 skal skjemaet benyttes for alle gevinster, utbytter og tap – uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden.

Tidligere var det frivillig å opplyse om gevinster og utbytter på aksjer og andre finansielle produkter innenfor fritaksmetoden.

Etter at skjemaet ble innført i 2016, har skatteetaten sett en klar reduksjon i antall feil på fritaksmetoden. Det gjøres imidlertid fortsatt en del feil, og ifølge skatteetaten er selskaper som ikke leverer RF-1359, overrepresentert i statistikken over selskaper med feil.

Ved å gjøre skjemaet pliktig fra og med inntektsåret 2021 mener skatteetaten at antall selskaper med feil på fritaksmetoden vil reduseres ytterligere.

Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap.

Rettledningen til RF-1028 lister opp de 27 ordningene som anses å være offentlig støtte. De vanligste vil nok være differensiert arbeidsgiveravgift, forskjellige elbil-fordeler, redusert elavgift for industrien og SkatteFunn. I tillegg skal det blant annet rapporteres om aksjeselskapet var i økonomiske vansker ved siste avlagte regnskapsår.

Definisjon av økonomiske vanskeligheter sist avlagte regnskapsår

Rettledningen definerer hvordan foretakene skal beregne om de var i økonomiske vansker.

Sjekk utbytteopplysninger i forhåndsutfylt skattemelding

Dersom en aksjonærregisteroppgave (RF-1086) leveres/korrigeres etter fristen, 31. januar, eller dersom oppgaven inneholder feil som må rettes, kan det skje at opplysningene fra aksjonærregisteroppgaven ikke kommer med i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Skatteetaten opplyser at mange tror at disse postene automatisk blir beskattet hos aksjonæren. Dette er en misforståelse. Aksjonæren må selv legge til eventuelle inntekter som ikke er tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen, før skattemeldingen leveres.

I tilfeller der aksjonærregisteroppgaven blir korrigert med nye opplysninger om for eksempel utdelt utbytte eller formuesverdi av aksje, kan det skje at aksjonæren får en ny aksjeoppgave (RF-1088). Denne nye aksjeoppgaven må kontrolleres mot skattemeldingen, og skattemeldingen må leveres på nytt dersom den tidligere meldingen var uriktig eller ufullstendig.

Aksjonærer som ikke følger opp disse to punktene, kan bli fanget opp av skattekontorets kontroller og varslet om endring av fastsatt inntekt/formue. I disse tilfellene kan det også bli ilagt tilleggsskatt.

Ny mva.-melding

Skatteetaten har lansert ny mva.-melding. Denne skal leveres via skatteetatens innloggede løsning på skatteetaten.no. Meldingen kan også leveres via regnskapssystem, og det er et ønske om at flest mulig leverer via regnskapssystem når de store massene skal levere meldingen sin i april. Fristen for de som har tomånedlig termin, er 11. april, og over 300 000 avgiftspliktige skal rapportere i nytt format.

Delårsregnskap – ny NRS 11 og endret NRS 8

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har utgitt en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap.

Standarden trer i kraft med virkning for regnskapsperioder som starter 1. januar 2022 eller senere. Norsk Regnskapsstiftelse anser det som viktig at en ny standard trer i kraft for første delårsrapport i 2022.

I forbindelse med utgivelsen av standarden er også NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak oppdatert med et nytt kapittel 2.2.1 om delårsregnskap.

Endringer i arbeidsmiljøforskriften fra 1. januar 2022

Flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1. januar 2022. En oversikt over disse finnes på arbeidstilsynets nettsider.

Hvis du lurer på noe, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.