Momskompensasjon og SkatteFUNN

Illustrasjon av penger og en lyspære

Momskompensasjon på varer og tjenester

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Det er åpnet for søknader, og søknadsfristen er i år 2. september. Selve utbetalingen skjer i midten av desember.

Lotteri- og stiftelsestilsynet delte for 2023 ut nær 2,5 milliarder i moms-kompensasjon til frivilligheten i 2023. Også i år har tilsynet et betydelig beløp til utdeling.

Organisasjoner som er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), skal sende søknaden via sentralleddet. Sentralleddene vil ofte sette en tidligere frist enn lotteri- og stiftelsestilsynet, slik at sentralleddet skal rekke den offisielle fristen. Organisasjoner som er knyttet til sentralledd, må sjekke intern frist med eget sentralledd.

Informasjon om hvilke organisasjoner som kan søke momskompensasjon på varer og tjenester, samt informasjon om hvem som faller utenfor ordningen, finnes på sidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hvem kan søke?

Aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon, men det er noen avgrensninger. Les mer på sidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Forenklet modell – momskompensasjon uavhengig av betalt mva.

Organisasjoner kan søke om momskompensasjon også om de ikke har betalt merverdiavgift på sine kostnader. De må da søke etter en såkalt forenklet modell som tar utgangspunkt i totale driftskostnader. Modellen er basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor, og gir kompensasjon uavhengig av om det er merverdiavgift på kostnaden.

Kostnader til for eksempel lønn vil da også inngå i søknadsbeløpet. Modellen legger til grunn at det i gjennomsnitt er 35 % av de totale kostnadene som er belastet med merverdiavgift, og tar på denne måten hensyn til at organisasjonen har lønn og andre kostnader uten merverdiavgift.

Sentralledd og enkeltstående søkere må ha 100 000 kroner eller mer i søknadsgrunnlag for å kunne få kompensasjon. Det vil si 100 000 kroner i driftskostnader etter at avgrensninger og fradrag er gjort. Denne grensen gjelder ikke for underledd eller aksjeselskap.

Eventuelle avgrensninger og fradrag legges inn ved utfylling av søknadsskjema.

Dokumentert modell – momskompensasjon etter faktiske mva.-kostnader

Dokumentert modell tar utgangspunkt i faktiske merverdiavgiftkostnader som organisasjonen har hatt. Minstegrensen for å kunne søke etter dokumentert modell er 7000 kroner i søknadsbeløp.

For å kunne søke må organisasjonen ha driftskostnader som kommer inn under ordningen eller merverdiavgiftkostnader som er større enn minstegrensene.

Minstegrensene gjelder ikke for underledd eller aksjeselskap. Da er det totalsummen for hele organisasjonens søknad som gjelder.

Kan bytte søknadsmodell

Søkere kan velge mellom en forenklet eller en dokumentert søknadsmodell. Består organisasjonen av flere ledd, må alle ledd i organisasjonen velge samme modell. Det er imidlertid mulig å endre modell fra år til år hvis det er ønskelig.

Krav til revisjonsberetning/revisorrapport

Alle som søker momskompensasjon på varer og tjenester, må ha reviderte regnskap og skal ha en revisjonsberetning. I tillegg må enkelte søkere også utarbeide revisorrapport.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Idrettslag og foreninger som har hatt kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, kan søke om momskompensasjon. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. Søknadsfristen er 1. desember hvert år. På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen. Les mer på sidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søk SkatteFUNN innen 1. september

AI generert bilde av Skattefunn FOUSkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning for norske bedrifter.

SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, administrert av Norges forskningsråd og utbetalt via skattesystemet. Du kan søke om skattefradrag for 19 % av kostnadene til et forsknings- og utviklingsprosjekt. Søknader sendes Forskningsrådet, og støtten utbetales via skattesystemet.

Garantifristen

Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader kan sendes gjennom hele året, men søknader levert tidlig på året har kortere behandlingstid. Kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.

Sendes søknaden inn etter 1. september, kan virksomheten risikere å miste muligheten til støtte for FoU-kostnadene for det året søknaden ble sendt.

Foretak i vanskeligheter

Det er ikke adgang til å gi SkatteFUNN-støtte til foretak som var i vanskeligheter på det tidspunktet da SkatteFUNN-søknaden ble godkjent av Norges forskningsråd. Informasjon om hva dette innebærer, finnes for eksempel i Skatte-ABC 2023/2024 eller på skattefunn.no.

I utgangspunktet regnes foretaket for å være i økonomiske vansker hvis mer enn halvparten av den tegnede kapitalen (aksjekapital og overkurs) er tapt som følge av underskudd. Foretak som har eksistert i mindre enn tre år, kan imidlertid likevel motta offentlig støtte i form av for eksempel SkatteFUNN. Vurderingen skjer på både foretaks- og konsernnivå.

Legg merke til at ved vurderingen av om mer enn halvparten av selskapskapitalen er tapt, kan man bygge på virkelig verdi av eiendelene, selv om verdiene i det avlagte regnskapet er lavere. Les mer på revisorforeningen.no.

Siden dette er komplekse regler, kan det også være fornuftig å ta en prat med revisor før det ev. utarbeides en søknad.

Før virksomheten søker

Før man bruker mye tid og ressurser på å søke om støtte i SkatteFUNN-ordningen, er det smart å ta en titt på noen punkter for å vurdere om virksomheten eller prosjektet man vil søke støtte for, av en eller annen grunn kan falle utenfor ordningen.

Husk å føre timelister allerede fra starten

Det er viktig at det føres løpende prosjektregnskap som dokumenterer utgiftene i prosjektet. Det kan kreves fradrag for kostnader som er direkte knyttet til prosjektet, og som er skattemessig fradragsberettiget. Alminnelige driftskostnader inngår ikke.

Fradrag for lønn og indirekte kostnader beregnes etter en sjablong som beregnes med utgangspunkt i foretakets lønnskostnader.

I mange Skatte-FUNN-prosjekter er lønn til egne ansatte en vesentlig del av kostnadene. Timer som blir utført i et Skatte-FUNN-prosjekt, skal dokumenteres ved at det føres timelister løpende for FoU-personale. Disse skal vise, fordelt per dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende og minst hvert kvartal, Kravet gjelder også for timer som ble utført før Forskningsrådets godkjenning av prosjektet. Foretaket må derfor ha nødvendige system og rutiner for timeføring og signering med en gang de starter med prosjektet.

Det er et absolutt vilkår for skattefradraget at foretaket har signerte timelister for å dokumentere personalkostnader og indirekte kostnader. Har ikke foretaket slike signerte timelister, vil kostnadene bli strøket.

Maksimal timesats for egne ansatte er 700 kroner per time (for egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper). Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år. En oversikt over rammer og satses finnes på skattefunn.no.

Hva virksomheten kan få i støtte

Skattefradraget for kostnader til FoU-prosjektet gis i sum skatt. Overstiger skattefradraget sum skatt hos skattyteren i vedkommende inntektsår, blir overskytende utbetalt skattyter.

For 2024 gis det fradrag i skatt for 19 % av kostnadene i et godkjent FoU-prosjekt. Det kan kreves fradrag for kostnader som er direkte knyttet til prosjektet, og som er skattemessig fradragsberettiget. Alminnelige driftskostnader inngår ikke. Fradragsgrunnlaget er begrenset til prosjektkostnader på 25 millioner kroner per skattyter per år.

Overstiger utgiftene støtten som forventes via SkatteFUNN?

Det er viktig å vurdere om kostnader ved utarbeidelse av søknad og rapportering kan overstige forventet støtte fra SkatteFUNN-ordningen. I tillegg til eventuelle kostnader i forbindelse med utarbeidelse av søknad må alle bedrifter som krever skattefradrag i SkatteFUNN-ordningen, få kostnadene attestert av revisor. Dette gjelder også foretak som ikke har revisjon av årsregnskapet.

Revisor attesterer at kostnadene oppfyller vilkårene, og at støtten ikke overstiger maksimalgrensene for offentlig støtte etter EØS-regelverket.

Utforming av søknaden

De fleste virksomheter utformer sine egne søknader, men det er også mulig å bruke eksterne for å utforme søknaden. Ved ekstern hjelp er det blant annet viktig å være oppmerksom på at noen eksterne tjenestetilbydere binder kundene til lange kontrakter – også når det gjelder andre støtteordninger.

Uavhengig av om virksomheten utformer søknaden selv eller bruker eksterne, er virksomheten juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden.

Les mer på nettsidene til Revisorforeningen.

 

Klageadgang

AI generert bilde av veileder i callcenter

Klage på vedtak om godkjenning av prosjektet som SkatteFUNN-prosjekt sendes til Forskningsrådet. Du sender inn klage via et eget skjema på innlogget område på «Mitt nettsted» hos Forskningsrådet. Fristen for å sende inn klage er innen tre uker fra du mottar avslagsbrevet, med mindre det er spesifisert noe annen frist i brevet.

I stedet for å sende klage kan det ofte være like praktisk (og raskt) å sende inn en ny søknad. Det tar omtrent like lang tid å skrive en klage som å skrive en søknad.

Klage på selve skattefradraget på et godkjent prosjekt sendes til Skatteeten. Hvis du har problemer med å overholde klagefristen, må du ta kontakt med SkatteFUNN snarest for eventuelt å få utsatt fristen før den løper ut.

Mottar prosjektet annen offentlig støtte?

Hvis prosjektet mottar annen offentlig støtte enn SkatteFUNN, har det betydning om Forskningsrådet klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dersom prosjektet kun mottar SkatteFUNN-støtte, har klassifiseringen ingen praktisk betydning.

Som annen offentlig støtte regnes finansiell bistand fra offentlige virkemidler (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, kommunale/fylkeskommunale næringsfond e.l.), visse typer støtte fra Den Europeiske Union (EU) og differensiert arbeidsgiveravgift. Også bagatellmessig støtte som gis i henhold til EUs forordning 1407/2013, anses som annen offentlig støtte i denne sammenhengen.

Les mer på nettsidene til Revisorforeningen.

Mitt nettsted – all relevant informasjon om prosjektet

Mitt nettsted finnes all relevant informasjon om prosjektet. For å kunne sende inn en søknad må du først opprette en bruker. På Mitt nettsted kan du selv overføre rollen som søker til en annen person. Den du overfører rollen til, må først opprette en egen bruker. Det er kun den som sitter med søkerrollen, som har tilgang til å sende inn års- og sluttrapport.

Prosjektregnskap må føres

Bedriften må føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet, og dette må holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det er en del spesielle krav til føring av SkatteFUNN-regnskap som det er viktig å være oppmerksom på. Les mer om dette, herunder om beregning av timesats for egne ansatte, på Forskningsrådets nettside.

FoU-kostnader som gir rett til fradrag

Skatteloven § 16-40 med tilhørende forskrift og statsstøtteregelverket setter begrensninger for hva som kan inngå i fradragsgrunnlaget. Det er kun merkostnadene i forbindelse med selve FoU-prosjektet som kan inngå i fradragsgrunnlaget. Les mer i Skatte-ABC under emnet «Forsknings- og utviklingskostnader – Skattefunn» punkt F-29-5.

Behov for veiledning?

Ta gjerne kontakt med Forskningsrådet dersom du har spørsmål eller ønske om veiledning i søknadsprosessen.

Kontaktopplysninger og veiledning finner du nederst på nettsiden til Forskningsrådet.


Hvis du lurer på noe angående momskompensasjon eller SkatteFUNN, eller noe annet, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.