Momskompensasjon for frivillige organisasjoner og tid for å søke SkatteFUNN

Utøvere i ulike idretter

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester

Dette gjelder også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. I 2022 har Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,9 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september, men organisasjoner tilknyttet et sentralledd (for eksempel Norges idrettsforbund) må sende søknaden via sentralleddet, og da er fristen tidligere enn 1. september.

Kortere søknadsfrist for søknader som går via et sentralledd, skyldes ganske enkelt at sentralleddet må ha noe tid til å administrere/forberede søknadene for videreforsendelse til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfristen (innrapporteringsfristen) til Norges idrettsforbund er for eksempel satt til 15. august 2022. Sjekk nettsiden eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er, og hvordan de organiserer den interne søknadsprosessen.

Elektronisk søknadsskjema og veiledning finnes på sidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hvem kan søke?

Aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon, men det er noen avgrensninger.

Utgangspunkt i totale driftskostnader (uavhengig av mva.) eller reelle merverdiavgiftskostnader

Man kan søke etter forenklet modell (mva.-uavhengig) eller etter dokumentert modell (faktiske mva.-kostnader).

  • Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader. Denne modellen er basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor, og gir kompensasjon uavhengig av om det er merverdiavgift på kostnaden.
  • Dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle merverdiavgiftskostnader.

Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen ha driftskostnader som kommer inn under ordningen, eller merverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene.

  • Etter forenklet modell må organisasjonen ha totale driftskostnader etter avgrensninger og fradrag på minst 100 000 kroner.
  • Etter dokumentert modell må organisasjonen ha faktiske merverdiavgiftskostnader med rett til kompensasjon på minst 7000 kroner.

Minstegrensene gjelder ikke for underledd eller aksjeselskap. Da er det totalsummen for hele organisasjonens søknad som gjelder.

Krav til revisjonsberetning/revisorrapport

Alle søkere må ha reviderte regnskap og revisjonsberetning når de skal søke om momskompensasjon. På nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet finner du mer informasjon om krav til bruk av statsautorisert revisor, eventuelt valgt revisor som ikke må være statsautorisert revisor, samt revisjonsberetning og revisorrapport / avtalte kontrollhandlinger.

Momskompensasjons for bygging av idrettsanlegg
Idrettslag og foreninger som har hatt kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, kan søke om momskompensasjon. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. Søknadsfristen er 1. desember hvert år.

 

Skattefunn e1654870337760

 

Tid for å søke om SkatteFUNN-midler

Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader kan sendes gjennom hele året, men søknader levert tidlig på året har kortere behandlingstid. Kun søknader som er sendt innen 1. september, blir garantert behandlet i løpet av samme år.

Sendes søknaden inn etter 1. september, kan virksomheten risikere å miste muligheten til støtte for FoU-kostnadene for det året søknaden ble sendt.

SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, administrert av Norges forskningsråd og utbetalt via skattesystemet.

Foretak i vanskeligheter

Det er ikke adgang til å gi SkatteFUNN-støtte til foretak som var i vanskeligheter på det tidspunktet da SkatteFUNN-søknaden ble godkjent av Norges forskningsråd. Informasjon om hva dette innebærer, finnes for eksempel i Skatte-ABC 2021/2022 eller på skattefunn.no.

Siden dette er til dels komplekse regler, kan det også være fornuftig å ta en prat med revisor før man eventuelt utarbeider en søknad.

Hva virksomheten kan få i støtte

For 2022 gis det fradrag i skatt for 19 % av kostnadene i et godkjent FoU-prosjekt. Fradragsgrunnlaget er begrenset til prosjektkostnader på 25 millioner kroner per skattyter per år.

Maksimal timesats for egne ansatte er 700 kroner per time (for egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående selskaper). Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år.

Skattefradraget for kostnader til FoU-prosjektet gis i sum skatt. Overstiger skattefradraget sum skatt hos skattyteren i vedkommende inntektsår, blir overskytende utbetalt skattyteren. Her finner du en oversikt over rammer og satser.

Overstiger utgiftene støtten som forventes via SkatteFUNN?

Det er viktig å vurdere om kostnadene ved rapporteringen og utarbeidelsen av søknaden kan overstige forventet støtte fra SkatteFUNN-ordningen. I tillegg til ev. kostnader i forbindelse med utarbeidelsen av søknaden må alle bedrifter som krever skattefradrag i SkatteFUNN-ordningen, ha revisorattestasjon på Skatteetatens RF-1053-skjema, som vedlegges skattemeldingen.

Det vil si at revisor attesterer kostnadene og bekrefter opplysningene om offentlig støtte. Dette gjelder uavhengig av om skattyteren er revisjonspliktig eller ikke. Man kan ikke kreve skattefunnfradrag for revisorattestasjonen.

Før virksomheten søker

Før man bruker mye tid og ressurser på å søke om støtte i SkatteFUNN-ordningen, er det smart å ta en titt på noen punkter for å vurdere om virksomheten eller prosjektet man vil søke støtte for, kan falle utenfor ordningen.

Utforming av søknaden

De fleste virksomheter utformer sine egne søknader, men det er også mulig å bruke eksterne for å utforme søknaden. Ved ekstern hjelp er det blant annet viktig å være oppmerksom på at noen eksterne tjenestetilbydere binder kundene til lange kontrakter – også når det gjelder andre støtteordninger.
Uavhengig av om virksomheten utformer søknaden selv eller bruker eksterne, er virksomheten juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden. Les mer her.

Klageadgang

Klage på vedtak om godkjenning av prosjektet som SkatteFUNN-prosjekt sendes inn fra Mitt nettsted. Klage på selve skattefradraget på et godkjent prosjekt sendes til Skatteeten.

Mottar prosjektet annen offentlig støtte?

Hvis prosjektet mottar annen offentlig støtte enn SkatteFUNN, har det betydning om Forskningsrådet klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dersom prosjektet kun mottar SkatteFUNN-støtte, har klassifiseringen ingen praktisk betydning. Les mer om dette her.

Mitt nettsted – all relevant informasjon om prosjektet

På Mitt nettsted finnes all relevant informasjon om prosjektet. For å kunne sende inn en søknad må man først opprette en bruker. På Mitt nettsted kan man selv overføre rollen som søker til en ny person. Den man overfører rollen til, må først opprette en egen bruker. Det er kun den som sitter med søkerrollen, som har tilgang til å sende inn års- og sluttrapport.

Prosjektregnskap må føres

Bedriften må føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet, og dette må holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det er en del spesielle krav til føring av SkatteFUNN-regnskap som det er viktig å være oppmerksom på. Her kan du lese mer om dette, og her kan du lese mer om beregning av timesats for egne ansatte.

FoU-kostnader som gir rett til fradrag

Skatteloven § 16-40 med tilhørende forskrift og statsstøtteregelverket setter begrensninger for hva som kan inngå i fradragsgrunnlaget. Det er kun merkostnadene i forbindelse med selve FoU-prosjektet som kan inngå i fradragsgrunnlaget.

Krav om SkatteFUNN-støtte skal være basert på faktiske FoU-kostnader i prosjektet. Se Skatte-ABC 2020/2021.

Behov for veiledning?

Ta gjerne kontakt med Forskningsrådet dersom du har spørsmål eller ønske om veiledning i søknadsprosessen.

Du finner kontaktopplysninger og veiledning her.

Hvis du lurer på noe angående dette, er du også velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.