Generalforsamling i et aksjeselskap

Deltakere i et møte

Her kan du lese om reglene i aksjeloven om å gjennomføre generalforsamling.

Vi ser på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling og reglene for gjennomføring av ordinær generalforsamling. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5.

Mer fleksible regler

Fra 1. juni 2021 gjelder nye og permanente regler som gjør at generalforsamlingen i et aksjeselskap kan gjennomføres enten fysisk eller elektronisk – eller ved at noen er samlet fysisk, mens andre deltar digitalt. Det er styret som bestemmer møteformen.

Når man velger elektronisk møte for generalforsamlingen, gir loven visse retningslinjer for å sikre at kravene til generalforsamling er gjennomført.

Økt fleksibilitet skal ikke gå på bekostning av eiernes mulighet til å utøve sine eierrettigheter, og det er innført et krav om at saksbehandlingen skal være forsvarlig i møte med eierne.

Må avholdes innen seks måneder

Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. For de fleste aksjeselskaper betyr det at generalforsamlingen senest må avholdes innen 30. juni.

Generalforsamling etter reglene om forenklet generalforsamling

Gjennomføring av en forenklet generalforsamling er først og fremst ment for mindre selskaper – gjerne med få eiere. En forenklet behandling gjør at generalforsamlingen ikke må gjennomføres etter alle saksbehandlingsreglene som gjelder for gjennomføring av en ordinær generalforsamling. Les mer her.

Generalforsamling – hovedreglene

Hovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling, og at denne skal sendes senest én uke før møtet skal holdes, med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse vil imidlertid ikke gjelde ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling. Les mer her.

Hvis du lurer på noe, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.