Budsjettforlik og julegaver til de ansatte

gave

Her finner du blant annet informasjon om den endelige budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Les også om reglene som gjelder for julegaver til de ansatte. En gave som er skattefri for den ansatte, er fradragsberettiget for arbeidsgiver. Arbeidsgiver slipper også å betale arbeidsgiveravgift på skattefrie naturalytelser.

Ikke glem julegaver til de ansatte

Det er hyggelig både å få og å gi julegaver. Pass imidlertid på at de ansatte ikke får en ubehagelig overraskelse i form av en skatteregning i tillegg til gaven.

Reglene for skattefrie gaver til ansatte er relativt romslige og ganske enkle. Det er skattefritak for gaver gitt i form av naturalytelser inntil et beløp på 5000 kroner.

Skatteendringer i budsjettforliket

Innstramming i utflyttingsskatten og lavere innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten er de viktigste skatteendringene i den endelige budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV. Les mer på Revisorforeningens nettsted.

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2023 og 2024

Satser og beløpsgrenser for 2023 og for 2024 etter enigheten mellom regjeringen Støre og SV om en budsjettavtale finnes på regjeringen.no. Satser og beløpsgrenser skal vedtas av Stortinget før de er endelige.

Satsforskriften for 2024 – forskuddsutskrivning og skattefastsetting

Satser til bruk for både forskuddsutskriving og skattefastsetting er samordnet for de fleste naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser og fremgår av den årlige satsforskriften. Skattedirektoratet har fastsatt satsforskriften for 2024.

Avgiftssatser 2024

Det er enighet om mva.-satser, de ulike særavgiftssatsene og beløpsgrensene for 2024. Les mer på Revisorforeningens nettsted.

Avklaring om syntetiske aksjer

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse avklart en rekke skattespørsmål knyttet til avlønning i form av syntetiske aksjer.

Med syntetiske aksjer siktes det i denne sammenhengen til ordninger hvor arbeidstaker gjennom avtale med arbeidsgiver får rettigheter som speiler de økonomiske egenskapene på aksjene (kursutvikling og utbytte) i arbeidsgiverselskapet eller annet konsernselskap, men uten å erverve aksjer eller utøve eierbeføyelser som stemmerett i selskapet.

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

For tredje år på rad økes bevilgningene til ordningen slik at alle søkerne får full dekning.

solcelleanlegg

Solcelleanlegg og mva.

Skattedirektoratet har uttalt seg om solcelleanlegg og merverdiavgift ved salg av overskuddsstrøm. Om det skal beregnes merverdiavgift på omsetning av overskuddsstrømmen, vil avhenge av om omsetningen blir å anse som «næring». I uttalelsen gjennomgås blant annet kriterier for når omsetningen kan sies å skje i næring.

Arbeidsgiveravgift ved forskuttering av sykepenger

Skatteetaten endrer rutinene for refusjon av arbeidsgiveravgift når arbeidsgiver har forskuttert sykepenger. Skattedirektoratet har foretatt en fornyet vurdering av regelverket og praktiseringen av dette, og kommet til at arbeidsgiver har en valgadgang mellom å unnta forskutterte sykepenger fra arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i forskutteringsmåneden (formelt fritak) eller å kreve refusjon av arbeidsgiveravgift, som i dag (praktisk tilpasning).

Enklere selskapsregistrering med Digital selskapsetablering

Med tjenesten Digital selskapsetablering slipper du ved selskapsetablering å måtte igjennom både Altinn, banken og Brønnøysundregistrene. Nå legges denne tjenesten i en flate alle kjenner og er på fra før: hos banken, hos etablerertjenester, i regnskapsprogram og lignende. Tjenesten er sammenhengende, som betyr at du ikke trenger å gå andre steder lenger – alt skjer der du velger å starte prosessen.

Les mer på nettstedet til Brønnøysundregistrene.

Raskere på det digitale løsøreregisteret

At det digitale Løsøreregisteret er på ny plattform, gjør at lån kan utbetales samme dag som det tinglyses. Tidligere har næringslivet måtte vente fire dager på lån.


Vi i PKF ReVisjon benytter også anledningen til å minne om at vi flytter til nye lokaler i Nydalen. Fra mandag 18. desember er adressen vår Sandakerveien 114 A, 0484 Oslo.

Vi jobber som normalt gjennom flyttingen, og hvis du lurer på noe angående budsjettforliket, eller noe annet, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.