Aksjeselskapets generalforsamling – andre nyheter

generalforsamlingen e1678892745447

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for å gjennomføre generalforsamlingen i et aksjeselskap, samt andre aktuelle nyheter.

Generalforsamlingen i et aksjeselskap

Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, noe som for de fleste aksjeselskaper betyr at den må avholdes innen 30. juni. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5. I løpet av det siste året har det ikke vært endringer i reglene for gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap.

Regelendringer som bare gjelder allmennaksjeselskaper (ASA-er) eller selskaper med VPS-registrerte aksjer, omtales ikke her.

Generalforsamling – hovedreglene

Hovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling, og at denne skal sendes senest én uke før møtet skal holdes, med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse vil imidlertid ikke gjelde ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.

Les mer her.

Forenklet generalforsamling

Mindre selskaper, gjerne med få eiere, kan gjennomføre en forenklet generalforsamling. Det innebærer at generalforsamlingen ikke må gjennomføres etter alle saksbehandlingsreglene som gjelder for gjennomføring av en ordinær generalforsamling.

svindel II e1678892947162

Andre nyheter

Økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai

Næringsdepartementet har besluttet å øke terskelverdiene for revisjonsplikt fra 1. mai. Grensen for driftsinntekter øker fra 6 til 7 millioner kroner, mens grensen for balansesum øker fra 23 til 27 millioner kroner. Har selskapet ikke fastsatt sitt første årsregnskap, gjelder at aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen må være mindre enn 27 millioner kroner. Forskriftsendringen innebærer at det fra og med 1. mai 2023 er adgang til å fravelge revisjon etter de nye terskelverdiene med virkning for det inneværende regnskapsåret – regnskapsåret 2023 for de som følger kalenderåret.

Endringer i reglene for innleie fra bemanningsforetak fra 1. april

Det blir ikke lenger mulig å benytte bemanningsforetak ved behov for arbeid av midlertidig karakter, med noen unntak for innleie av helsepersonell og arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjenester. Det vil ikke lenger være lov å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Les mer her.

Kompensasjonsmelding i nytt format fra 2023

Kommuner, fylkeskommuner og noen typer private og ideelle organisasjoner kan kreve refusjon for merverdiavgift de har betalt. Den nye løsningen ble åpnet for innsending 8. mars. Meldingen skal leveres direkte fra et regnskapssystem eller i portal på skatteetaten.no.

Les mer om det nye formatet her.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Forbrukertilsynet har publisert nærmere veiledning om redegjørelsen etter åpenhetsloven og belyst flere spørsmål om hvordan lovkravene skal forstås. Blant annet omtales henvisning i årsberetningen, offentliggjøring av redegjørelsen på virksomhetens nettsider, mulighetene for henvisninger mellom redegjørelser og felles redegjørelse i konsernforhold.

Se opp for svindel!

Svindel er en stadig større trussel både fordi omfanget øker, og fordi svindelmetodene blir stadig mer sofistikerte. En ofte brukt metode er at svindlere forsøker å få tilgang til BankID over telefon eller SMS. Dette kan også skje ved at en svindler oppgir å være fra et revisjonsselskap og ber om godkjennelse av avtaler via BankID over telefon, eller at det skal gjennomføres stikkprøver av identifikasjonskravene etter hvitvaskingsregelverket. En mulig inngang kan også være en henvisning til en nylig endring eller registrering i Brønnøysundregistrene. Et fellestrekk er at de som ringer, ønsker å få oppgitt private passord og BankID. De kan også be om fullmakter.

BankID-koder og passord er personlige opplysninger og skal ALDRI deles med noen – uansett hvem som spør! All signering med BankID skal også gjennomføres ved bruk av sikre digitale løsninger.

Er du i tvil om du faktisk er blitt ringt opp av noen for eksempel i det revisjonsselskapet du bruker? Ta direkte kontakt med revisjonsselskapet eller din revisor.


Hvis du lurer på noe angående generalforsamlingen, svindel eller noen av endringene, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for å gi hjelp og gode råd.