Fusjoner og fisjoner, due diligence og verdsettelse

Fusjon og fisjon vil kunne være relevant for flere formål, blant annet som endring for å forbedre markedsposisjoner, som ledd i generasjonsskifte, for spredning av risiko med mer. Dette er samtidig gjerne kompliserte transaksjoner med betydelige formelle krav som må oppfylles.

Hva kan vi hjelpe med?
Vi bistår våre klienter i denne prosessen og utreder de skattemessige, regnskapsmessige og selskapsrettslige konsekvensene. Vår bistand legges opp i forhold til klientens ønsker, fra rådgivning i deler av prosessen, til fullstendig utredning.

Når blir en due diligence foretatt?
Due diligence blir i hovedsak foretatt ved oppkjøp eller salg av et selskap, og ved rettede emisjoner. Formålet er å kontrollere om forutsetningen for transaksjonen er til stede, og hvorvidt transaksjonen bør gjennomføres. Vi foretar finansiell og skattemessig due diligence, gjerne i samarbeid med klientens juridiske rådgivere, hvis ønskelig.

Vi foretar verdivurderinger og verdsettelser
For ikke-revisjonsklienter kan vi foreta verdivurderinger / verdsettelser i forbindelse med fusjoner / fisjoner, virksomhetsoverdragelser, tvister med mer

Arv og generasjonsskifte

Arv og generasjonsskifte er et komplisert felt med stadig utvikling og endring i beskatningsreglene. PKF ReVisjon har erfaring med utredning av arveavgiftsmessige spørsmål og gjennomføring av generasjonsskifter.

Ved privat skifte kan vi bistå med utredning av arverett, arveavgift og tilpasningsmuligheter. Generasjonsskifte vil ofte kunne være en flerleddet prosess som i visse tilfeller burde igangsettes på et relativt tidlig stadium. Vi vil her foreta utredning av overføringsmuligheter, og kan tilrettelegge prosessen etter ønske fra klienten.

Strategi og omorganisering

Virksomhetsstyring og strategi handler om å skape verdier og måloppnåelse gjennom risikostyring, innarbeiding av internkontroll og ledelsesfunksjoner tilpasset selskapets størrelse og forretningsområde. I en utfordrende og hektisk hverdag kan imidlertid strategisk planlegging og gjennomføring ofte bli nedprioriterte aktiviteter.

Vi hjelper med strategiske analyser
Vi kan bidra med ulike former for strategiske analyser som gir beslutningsgrunnlag, herunder markedsanalyser, analyse av strategiske alternativer, risikoanalyser med mer.

Trenger du hjelp med restrukturering?
Endrede markedsforhold kan gjøre det nødvendig med omorganisering av selskapet og driften. Vi har erfaring fra restruktureringsprosesser og kan gi anbefalinger i forhold til kapitalstruktur, og utredning av alternative løsninger.

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

    Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00