Åpenhetsrapport for regnskapsåret 2019 for PKF ReVisjon AS

PKF ReVisjon («PKF» eller «Selskapet»)

Åpenhetsrapporten utarbeides med utgangspunkt i revisorloven § 5a-2, hvor det fremgår at revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse skal utarbeide en slik rapport årlig. Foretak av allmenn interesse omfatter etter revisorlovens definisjon:

 • foretak som har utstedt omsettelige verdipapirer som er opptatt til handel på et regulert marked i EØS-land
 • bank eller annen kredittinstitusjon
 • forsikringsselskap.

Virksomhet

PKF er et revisjonsselskap som tilfredsstiller kravene til godkjenning av revisjonsselskaper etter revisorloven § 3-5.  Vi er etablert i Sandstuveien 70 på Ryen i Oslo. Selskapet har 26 ansatte. Våre hovedtjenesteområder er revisjon, rådgivning, skatt og avgift.  Selskapet er også godkjent som regnskapsførerforetak, og vi påtar oss oppdrag med forretningsførsel, regnskapsførsel og utarbeidelse av årsregnskap for virksomheter som ikke er revisjonsklienter. Våre klienter er i hovedsak små og mellomstore virksomheter i Oslo og Akershus med et fåtall eiere, samt foreninger og andre selveiende institusjoner.

Organisasjonsform og eierskap

PKF, med organisasjonsnummer 983 773 370, er organisert som et aksjeselskap. Regnskapsåret følger kalenderåret. Selskapets årsregnskap og årsberetning er offentlig tilgjengelig i Regnskapsregisteret i Brønnøysund og hos andre tjenesteleverandører av regnskapsinformasjon. Årsregnskapet er også tilgjengelig på vår kontoradresse. 29. juni 2019 gjennomførte Selskapet en fusjon med SMB Revisjon AS.

Pr. 31.12.2019 hadde selskapet 9 eiere som alle er oppdragsansvarlige revisorer (partnere).
Eiere i selskapet (direkte og indirekte) er:

• Jørn Hovland, registrert revisor, styreleder, 40 aksjer
• Barbro Hanekamhaug, statsautorisert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Jo-Inge Knutsen, registrert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Jon Harald Schei, statsautorisert revisor, styremedlem og daglig leder, 40 aksjer
• Margun Hessevik Paulsen, statsautorisert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Mads Takla, registrert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Rolf Arentz-Hansen, statsautorisert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Sanchit Chattree, registrert revisor, styremedlem, 40 aksjer
• Øyvind Solberg, registrert revisor, styremedlem, 40 aksjer

I tillegg eier selskapet 20 egne aksjer.

Aksjonæravtalen har bestemmelser om at alle aksjonærer skal være ansatt i revisjonsselskapet.

Selskapet har 2 daglig ledere:
Jon Harald Schei, statsautorisert revisor, daglig leder 1, 40 aksjer
Kari S. Karlsrud, autorisert regnskapsfører, daglig leder 2.

Samarbeid med andre revisjonsselskap

PKF er medlem av PKF International, et globalt nettverk av uavhengige revisjonsselskap som har inngått avtale knyttet bl.a. til kvalitet og integritet. Nettverket er representert med mer enn 450 kontorer i 150 landfordelt på regioner. Nettverkets medlemmer spesialiserer seg på å yte tjenester av høy kvalitet innenfor revisjon, regnskap, skatt og andre relaterte tjenester.

PKF International network
Selskapet er medlem av PKF International (PKFI), et nettverk av juridisk uavhengige selskaper. PKFI består av medlemsfirmaer lokalisert rundt i verden som utfører revisjons-, regnskaps-, skatte- og rådgivningstjenester. Nettverket er medlem av Forum of Firms, en organisasjon som arbeider for likelydende standarder av høy kvalitet for finansiell rapportering og revisjonspraksis på verdensbasis.

PKFI har ansvar for å administrere juridisk uavhengige firmaer og fraskriver seg ethvert ansvar for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.

Juridisk organisering av PKFI
Nettverket som består av PKFI («Lisensgiver») og medlemsselskaper («Lisenstakere») er formalisert ved en lisensavtale (Operating Licence Agreement – «OLA») mellom Lisensgiver og individuelle Lisenstakere. Lisensavtalen gir medlemsselskapene rett til å bruke PKF-navnet, som definert i Lisensavtalen, under gitte vilkår og betingelser for bestemte formål og i bestemte geografiske områder. Lisenstaker betaler en lisensavgift til Lisensgiver for disse rettighetene.

Lisensgiver er registrert i England som et Private Company Limited by Guarantee. Lisensgivers vedtekter fastsetter at styret sørger for driften av nettverket. Styret i Lisensgiver har en strategisk og koordinerende rolle, men har ingen utøvende bestemmelse over driften hos det enkelte medlemsselskap.

Hver Lisenstaker er en juridisk uavhengig enhet eiet og drevet av dens partnere. Engasjementsavtaler inngås kun mellom en kunde og et medlemsselskap. Ingen medlemsselskap kan holdes ansvarlig for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet medlemsselskap. Lisensgiver har ingen finansielle eller forvaltningsmessige interesser i noen medlemsselskap. Ingen styremedlemmer i Lisensgiver har finansielle eller forvaltningsmessige interesser i andre medlemsselskaper enn sitt eget.

Struktur
Medlemsselskapene er organisert i fem geografiske regioner. Hver region har et regionstyre og velger eller nominerer representanter til Lisensgivers styre.

Det er to internasjonale komiteer med ansvar for profesjonelle- og bransjestandarder – the International Professional Standards Committee (incl. Assurance) (IPSC) og International Tax Committee (ITC). En rekke komiteer for øvrige tjenesteområder arbeider regionalt og internasjonalt.

Kvalitetskontroll
PKFI har et globalt overvåkingsprogram for medlemsselskapene. Målet er å sikre at det er etablert tilfredsstillende standarder for utøvelse av arbeid utført av medlemsselskapene og at de er kommunisert til disse, at standardene tilfredsstiller kravene i gjeldende revisjonsstandarder og andre aktuelle profesjonelle standarder og at et system for etterlevelse av standardene fungerer effektivt.

Medlemsselskap, land og omsetning
PKFI skiller mellom medlemsselskaper og tilknyttede selskap. Tilknyttede selskaper er ikke en del av nettverker slik det er definert i de internasjonale reglene om etikk (”International Code of Ethics for Professional Accountants” og ”International Independence Standards”) fastsatt av IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) som er en del av IFAC (International Federation of Accountants).
Tilknyttede selskaper har ingen av rettighetene, privilegiene eller ansvaret som medlemsselskapene har, og er ikke dekket av det globale overvåkingsprogrammet til PKFI. En oppdatert liste over medlemmer og tilknyttede selskaper med angivelse av hvor selskapene er etablert og driver sin virksomhet kan finnes på nettverkets hjemmeside www.pkf.com.

Totale honorarinntekter som stammer fra lovpålagt revisjon av selskaps- og konsernregnskaper utført av medlemsselskaper i PKF-nettverket innen EU og EAA, (ikke inkludert tilknyttede selskaper), for 12-måneders perioden som ble avsluttet 30. juni 2019, er 121,45 millioner USD.

Styringsstruktur

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Generalforsamlingen behandler saker som tilligger organet etter aksjelovens regler.

Styret er den sentrale del av styringsstrukturen i PKF. Ettersom alle eiere er representert i styret, utøver eierne i stor grad sin innflytelse via arbeid i styret. Styret utfører sitt arbeid i styremøter og i mer uformelle arbeidsmøter. Styret har blant annet ansvar for:

• Fastsette strategi og mål for virksomheten
• Følge opp budsjett, årsregnskap og årsberetning
• Fastsette og følge opp rutiner for intern kontroll og kontrollsystemer
• Opptak og oppsigelse av partner
• Ansettelser og oppsigelser av ansatte og medarbeidersamtaler
• Delegering av myndighet (til daglig leder, fagsjef mv.).

Daglig leder 1 har ansvar for årsregnskap, budsjett, ansatte og kontorrutiner. Daglig leder 2 har ansvar for regnskapsavdelingen og løpende regnskaps- og lønnsregistrering for PKF. Daglige ledere rapporterer til styret.

Faglig ansvarlig er partner og medlem i styret, og faglige spørsmål og faglige standarder drøftes i styremøter / arbeidsmøter. PKF International stiller krav til faglig kvalitet og utførelse. PKF-nettverket gjennomfører jevnlige kvalitetskontroller.

Alle ansatte deltar på faglige møter hvor viktige temaer er informasjon fra styret og daglig leder, faglige standarder og krav, hvitvaskingsregelverket mv.

Interne kvalitetskontrollsystemer

Revisorloven stiller krav til etablering av kvalitetskontrollsystem i revisjonsselskaper. Detaljerte bestemmelser om etablering og vedlikehold av kvalitetskontrollsystemet fremgår av standarden «ISQC 1 – Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester» PKF har utarbeidet kvalitetskontrollsystem i tråd med ISQC 1. Kvalitetskontrollsystemet omfatter følgende hovedelementer:

• Ledelsens ansvar for kvalitetssikring i revisjonsselskapet
Styret i PKF har det formelle øverste ansvaret for selskapets kvalitetskontrollsystem. Det operasjonelle ansvaret er delegert til fagansvarlig som også er styremedlem og eier.

• Etiske krav
De etiske prinsipper følger Den norske Revisorforeningens regler om etikk, samt IFACs sine grunnleggende prinsipper for revisors yrkesetikk og omfatter: integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell adferd. For å kunne ivareta disse relevante etiske prinsippene må vi både være og bli oppfattet som uavhengige. Vi har retningslinjer og rutiner for å oppnå betryggende sikkerhet for at vi etterlever de etiske kravene.

• Aksept og fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag
For vurdering av potensielle nye oppdrag skal det innhentes nødvendig informasjon. Vurderingen skal omfatte klientens integritet, egen kompetanse/kapasitet og uavhengighet. Informasjon om mulig nytt oppdrag sendes til alle oppdragsansvarlige, som bes om å gi tilbakemelding dersom det er risiko knyttet til uavhengighet, eventuelt annen kunnskap om mulig klient. I tilfelle hvor tidligere revisor fraråder at vi påtar oss oppdraget, har vi en skjerpet aktsomhet og må påse at vi har mottatt tilstrekkelig informasjon. Begrunnelse for at vi påtar oss oppdrag med problematiske forhold skal dokumenteres. Sjekkliste fra DnR/DIB om opptak av nye klienter benyttes i tillegg til egne særskilte vurderinger.

For alle eksisterende oppdrag dokumenteres fortsettelsesvurdering i Descartes revisjonsmetodikk i planleggingsfasen hvor konklusjon på revisjonen fra foregående år, og eventuelt nummererte brev tas hensyn til. Oppdragsvurderingen skal utføres på så tidlig tidspunkt som mulig etter avslutning av revisjonen for et regnskapsår, og før utløpet av nytt regnskapsår.

• Menneskelige ressurser
PKF har retningslinjer og rutiner som er utformet for å gi betryggende sikkerhet for at revisjonsfirmaet har tilstrekkelig personale med kompetanse, kapabilitet og vilje til å etterleve etiske prinsipper som er nødvendig for å; Utføre oppdrag i samsvar med faglige standarder, relevante lovmessige og regulatoriske krav og gjøre revisjonsfirmaet eller oppdragsansvarlige revisorer i stand til å avgi uttalelser som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. Retningslinjene omfatter; vurdering av personalbehov, rekruttering, budsjettering, tildeling av oppdrag, evaluering av prestasjoner og ferdigheter samt etterutdanning og treningsaktiviteter med tanke på å sikre at medarbeidere har de nødvendige faglige og personlige kvalifikasjonsoppgaver. Vi har årlig gjennomgang av vår personalhåndbok i Sticos Personal og årlig undersøkelse av arbeidsmiljø (klimaundersøkelse).

• Gjennomføring av oppdrag og oppdragskontroll
PKF har retningslinjer og rutiner som gir betryggende sikkerhet for at oppdrag gjennomføres i samsvar med faglige standarder og relevante lovmessige og regulatoriske krav, og for at revisjonsfirmaet eller oppdragsansvarlig revisor avgir uttalelser som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. Retningslinjene omfatter; konsistent kvalitet og faglig standarder på gjennomføringen av oppdrag, konsultasjoner, ansvar for oppfølging og gjennomgang av oppdrag av den oppdragsansvarlige revisor.

Vi har retningslinjer for oppdragskontroll iht. ISQC 1 pkt. 35-44 av en annen oppdragsansvarlig revisor sine oppdrag før revisors beretning avgis. Utvalg av oppdrag for oppdragskontroll baserer seg på en årlig risikovurdering av alle revisjonsoppdrag. Børsnoterte oppdrag skal alltid ha oppdragskontroll og foretak av allmenn interesse skal alltid vurderes for oppdragskontroll.

Planleggingen av oppdragskontroll på enkeltoppdrag, dvs.; omfang, tidspunkt for og utførelse, styrebehandles i forbindelse med årlig gjennomgang av ISQC 1.

Vi benytter Descartes 4 for å dokumentere revisjon av oppdrag, gjennomgang av oppdragsansvarlig og for oppdragskontroll av enkeltoppdrag.

Oppdragskontroller utføres i tillegg for løpende risikofylte attestasjonsoppgaver knyttet til egenkapitaltransaksjoner etter spesifikke retningslinjer med tanke på type, størrelse, omfang og risiko.

Dokumentasjon av kontroll av slike typer attestasjoner utføres med bruk av sjekklister fra DnR/DiB.

• Overvåking av oppdrag
PKF har en overvåkingsprosess som er utformet for å gi revisjonsfirmaet betryggende sikkerhet for at retningslinjene og rutinene knyttet til kvalitetskontrollsystemet er relevante, tilstrekkelige, fungerer effektivt og etterleves og omfatter:

Løpende vurdering, evaluering, kvalitetssikring, kommunikasjon, straffetiltak, rutiner for klager og beskyldninger om at arbeidet som er utført av revisjonsfirmaet ikke overholder faglige standarder og relevante lovmessige og regulatoriske krav. I tillegg utføres overvåkingskontroll iht. ISQC 1 pkt. 48-59 av minst ett fullført oppdrag for alle oppdragsansvarlige revisorer innenfor en 3-års syklus. For nyutnevnt oppdragsansvarlig gjennomføres overvåkingskontroll 2 år på rad.

Rutiner for oppfølging av nummererte brev innebærer at fagansvarlig påser at nummererte brev følges opp av oppdragsansvarlige innen fastsatte frister.
Styret i PKF har årlig gjennomgang av kvalitetssystemet, herunder behandling og gjennomgang av resultatene av utførte overvåkingsaktiviteter (syklisk, nummerte brev) og oppdragskontroller (før revisors beretning/ attestasjoner avgis).

Fagansvarlig har i den forbindelse ansvar for å utarbeide en rapport om utførte overvåkingsaktiviteter og resultatene av disse for inneværende 12 måneders periode. Rapporten oppsummerer resultatene av gjennomført oppdragskontroll og overvåkingsaktiviteter samt forslag til tiltak ved identifiserte vesentlige avvik. Rapporten oppsummerer resultatene av gjennomført oppdragskontroll og overvåkingsaktiviteter samt forslag til tiltak ved identifiserte vesentlige avvik. Rapporten gjennomgås og styrebehandles.

Det har ikke vært rapportert vesentlig avvik i siste rapport til styret avlagt 9. desember 2019.

Retningslinjer for uavhengighet

Ifølge ISQC 1 skal revisjonsselskapet etablere retningslinjer og rutiner som er utformet for å gi rimelig sikkerhet for at revisjonsselskapet, dets personale og andre personer som er underlagt krav om uavhengighet (herunder revisor sine nærstående, eksperter som revisjonsselskapet engasjerer og personale i samarbeidende firmaer), opptrer uavhengig og etterlever relevante etiske krav. Vi vurderer uavhengigheten både når det gjelder revisjon og rådgivning. Følgende retningslinjer gjelder for å være i stand til dette:

 • Kommunisere kravene om uavhengighet til personalet via internmøter og selskapets revisjonsmetodikk
 • Identifisere og evaluere de trusler som eventuelt eksisterer mot uavhengigheten. Vurderingen tar utgangspunkt i hvordan en objektiv og velinformert tredjeperson ville vurdert forholdet
 • For internasjonale oppdrag kontrolleres uavhengigheten i PKF sine databaser
 • Minst en gang pr. år tas temaet uavhengighet opp på sakslisten til styret. Temaene er bl.a. hvilke trusler som er avdekket siden sist, og hvordan disse er redusert til et akseptabelt nivå
 • Krav til rotasjon for oppdragsansvarlig revisor hvor dette er påkrevd etter revisorloven § 5a-4, overvåkes av styret. Med utgangspunkt i fortrolighetstrusselen tar styret opp om rotasjon av oppdragsansvarlig revisorer er ønskelig eller påkrevet også på andre oppdrag i forbindelse med styrets årlige gjennomgang. Den samme vurderingen gjennomføres for ansvarlige medarbeidere som har vært på oppdraget i en årrekke
 • Styrets leder skal straks underrettes hvis det er forhold den enkelte oppdragsansvarlige revisor eller medarbeider er blitt klar over, som kan påvirke vår uavhengighet
 • Daglig leder innhenter årlig liste fra Foretaksregisteret over alle oppdrag hvor PKF står oppført som revisor. Listen kontrolleres av alle oppdragsansvarlige med hensyn til uavhengighet
 • Minst en gang pr. år skal fagansvarlig innhente skriftlige bekreftelser fra de ansatte på etterlevelsen av de retningslinjer som gjelder for uavhengighet
 • Det er utarbeidet en egen prosedyre og sjekklister ved opptak av ny klient.

Erklæring fra styret om kvalitetskontrollsystemet og retningslinjene for uavhengighet

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) fastsetter at revisjonen skal utføres etter beste skjønn og i samsvar med god revisjonsskikk. God revisjonsskikk baserer seg på internasjonale standarder for kvalitetskontroll, revisjon, begrenset revisjon, andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, utgitt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Standardene er oversatt til norsk ved Den norske Revisorforening. Detaljerte bestemmelser om etablering og vedlikehold av kvalitetskontrollsystemet i revisjonsselskaper fremgår av standarden «ISQC 1 – Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester».

Kapittel 4 i revisorloven stiller krav til revisors uavhengighet, objektivitet og etikk, for å hindre at tilknytning til den revisjonspliktige eller dennes ansatte eller tillitsvalgte kan svekke revisors uavhengighet eller objektivitet. Ytterligere retningslinjer er gitt i DnRs regler om etikk og i ISQC 1.

Styret i PKF Revisjon AS har gjennom året gjennomgått at selskapets kvalitetskontrollsystemer etterleves og påsett at retningslinjene for oppfølging av uavhengighet følges.

Oslo, den 27. mars 2020

Jørn Hovland
styrets leder

Jo-Inge Knutsen
styremedlem

Barbro Hanekamhaug
styremedlem

Jon Harald Schei
styremedlem

Sanchit Chattree
styremedlem

Øyvind Solberg
styremedlem

Rolf Arentz-Hansen
styremedlem

 Mads Takla
styremedlem

Margun Hessevik Paulsen
styremedlem

 

Tidspunkt for siste periodiske kvalitetskontroll

Etter revisorloven § 5b-2 skal revisor som reviderer revisjonspliktiges årsregnskap underlegges en kvalitetskontroll minst hvert sjette år. Revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse skal likevel kontrolleres minst hvert tredje år.  Den siste periodiske kontroll ble utført i oktober 2017 av Finanstilsynet. Finanstilsynet hadde enkelte merknader til kvalitetssikringssystemet, og påpekte mangler i gjennomføring av oppdragskontroller og i revisjonsutførelsen av to kontrollerte revisjonsoppdrag. I desember 2018 foretok Finanstilsynet kontorbasert oppfølging av vår kvalitetskontroll på selskapsnivå og på oppdragsnivå.

Siste temakontroll fra Finanstilsynet har vært «Tilsyn med oppdragskontroll» februar 2017. Rapportene fra tilsyn offentliggjøres på Finanstilsynets nettsted under www.finanstilsynet.no/no/Revisjon/.

Ledelsen har innrettet seg etter Finanstilsynets rapporter og iverksatt tiltak som imøtekommer svakhetene som tilsynet har påpekt.

Foretak av allmenn interesse som er blitt revidert av revisor siste regnskapsår            

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse, Oslo

Etterutdanningspolitikk

I følge forskrift til revisorloven §2-1 skal revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktige til enhver tid kunne dokumentere 105 timers fagrettet etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Alle oppdragsansvarlige skal for hvert årsskifte utarbeide spesifisert oversikt, med tilhørende dokumentasjon, som viser etterutdanning for de siste tre kalenderår. Spesifikasjonene oversendes fagansvarlig, som kvalitetssikrer at alle oppdragsansvarlige revisorer til enhver tid oppfyller lovens krav m.h.t. etterutdanning.

Selskapets policy er at etterutdanningen omfatter alle revisjonsmedarbeidere, ikke bare partnere som kravet gjelder for. Etterutdanningen består av oppdatering innen revisjon, regnskap, bokføring, skatterett, etikk og andre relevante fagområder gjennom kurser i:

 • Etterutdanningsprogrammet og andre kurs via Den norske Revisorforening
 • PKF International
 • Andre eksterne fagkurs.

Det avholdes interne møter og kurs om aktuelle emner. I tillegg velges faglig oppdatering ut fra den enkeltes behov ut fra klientportefølje, erfaring og interesser.

Hver enkelt medarbeider får tilordnet en medarbeideransvarlig som skal ha ansvar for faglig utvikling og oppfølging. Hver enkelt medarbeider har årlig medarbeidersamtale med sin medarbeideransvarlig i henhold til PKF sin mal og dokumentasjon av medarbeidersamtaler. Spesielt skal prestasjonene for det siste året evalueres, og de ferdigheter og kompetanse som synes opparbeidet hos medarbeider. Riktige holdninger må også fremheves i disse samtalene, og spesielt PKFs krav til prestasjoner, kvalitet og etiske prinsipper samt behov for fremtidige kurs og oppfølging.

Vi ansetter medarbeidere med ønske om karriere innen revisjon med minst 3 års relevant utdannelse på høyskolenivå. Vi ønsker at motiverte ansatte tar ytterligere etterutdanning, og gir etter avtale støtte til ansatte som ønsker å gjennomføre masterstudium i revisjon og regnskap.

Regnskapsopplysninger, omsetning

PKF sin omsetning var 46,4 MNOK i 2019. Omsetningen fordeler seg slik i TNOK:

Revisjon 34 315
Skatt 3 050
Rådgivning 5 983
Regnskapsføring 2 972
Andre inntekter 0
Sum honorarer 46 337

Godtgjørelser til selskapets eiere

Godtgjørelse til selskapets eiere (partnere) består av fast lønn og variabel godtgjørelse i forhold til partnernes omsetning og resultat. Lønn til partnere er regulert i egen avtale. Partnerne har andre godtgjørelser på linje med de øvrige ansatte, herunder pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Eierne hever også utbytte fra virksomheten.

Oslo, den 27. mars 2020

Jørn Hovland
styrets leder

Jo-Inge Knutsen
styremedlem

Barbro Hanekamhaug 
styremedlem

Jon Harald Schei
styremedlem

Sanchit Chattree
styremedlem

Øyvind Solberg
styremedlem

Rolf Arentz-Hansen
styremedlem

Mads Takla
styremedlem

Margun Hessevik Paulsen
styremedlem

 uforpliktende-underside1

Kontakt oss

  Ring og avtal et oppstartsmøte: Tlf 22 78 28 00