Starte AS eller ENK?

starte as eller enk

Vurderer du å starte en bedrift? Da er valg av selskapsform noe av det første du må forholde deg til. I dette innlegget diskuterer vi forskjellige faktorer som du bør vurdere før du tar det endelige valget.

Hvert år blir det startet ca. 60.000 selskaper i Norge. De aller fleste av dem er enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Det finnes også andre selskapsformer, men som SSB sin statistikk viser er det svært få som velger disse.

Hva er hovedforskjellen på de to selskapsformene?

Enkeltpersonforetak (ENK, tidligere kalt enkeltmannsforetak) er enklest og minst byråkratisk. Det er én eier som har ansvaret for hele virksomheten. Du er ansvarlig for både gjeld og forpliktelser i selskapet, og du skattlegges personlig for overskuddet. Det er ingen krav til egenkapital, og det er færre formaliteter å forholde seg til.

I et aksjeselskap (AS) står du (og eventuelt andre eiere) ikke personlig ansvarlig for forpliktelsene i selskapet, men kun for egenkapitalen. Minstekravet til aksjekapital er 30.000 kroner. Din egen lønn får du som ansatt i selskapet – som må betale arbeidsgiveravgift for lønna – mens eventuelt overskudd du ikke tar ut som lønn blir beskattet i selskapet.

Mens det koster ca 6.000 kroner å registrere et AS, koster det ca 2 500 å registrere et ENK. Enkeltpersonforetak er også enklere og billigere å legge ned. Om du skal drive næring for deg selv en periode, og kanskje vurderer om du skal drive med noe annet etter en tid, kan ENK være det naturlige valget.

Aksjeselskap er derimot den mest naturlige selskapsformen om virksomheten innebærer en viss risiko, eller om dere er flere som starter sammen. Om du planlegger å selge eller fusjonere selskapet i fremtiden er dette også lettere med et AS.

Risiko og finansiering

I et ENK trenger du ikke å skyte inn penger. I et AS må du som sagt starte med å legge aksjekapitalen på bordet. Denne er minimum 30.000 kroner.

Men hva skjer om du skulle få et krav som overstiger det du har råd til å betale? Du kan for eksempel ha fått kreditt hos en leverandør. Eller et uventet skatte- eller avgiftskrav fra myndighetene. Kanskje har du en husleie- eller leasingavtale som du ikke kommer ut av?

Med et ENK blir du og selskapet betraktet som samme juridiske subjekt. Du er personlig ansvarlig for alle økonomiske forpliktelser og avtaler som er inngått på vegne av foretaket. Skulle du ikke ha råd til å dekke slike krav, vil du bli slått personlig konkurs.

I et AS er du kun ansvarlig for innskutt aksjekapital. Selskapet kan bli slått konkurs, men du hefter ikke personlig for gjelden. Medmindre du da har stilt personlig garanti. De fleste banker og finansinstitusjoner stiller krav til personlig garanti for å yte kassakreditt eller lån til mindre selskaper.

Skatt

I et ENK skatter du av overskuddet i virksomheten, inntekter minus utgifter. Det skjer uavhengig av om du bruker eller sparer pengene. Inntekten blir beskattet på lik linje med personinntekt, med et par viktige forskjeller:

  • Du får ikke minstefradrag, til gjengjeld kan du trekke fra faktiske kostnader knyttet til inntektene.
  • Du har høyere trygdeavgift: 11,4 prosent, mot 8,2 prosent for ordinære arbeidstakere (medmindre du driver med fiske eller fangst, da er det 8,2 også for næringsdrivende).

I et AS betaler du inntektsskatt for lønnen du tar ut, som andre arbeidstakere. Om du i også tar ut utbytte må du betale utbytteskatt for dette. Vær klar over at det er strenge regler for når utbytte kan utbetales, det lønner seg å diskutere dette med din revisor eller regnskapsfører.

I tillegg betaler selskapet arbeidsgiveravgift på opptil 14,1 prosent. Selskapet betaler også 23 prosent skatt for overskuddet.

Sykepenger og trygderettigheter

Som selvstendig næringsdrivende med ENK har du rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag. Du vil da få dekket 75 prosent av sykepengegrunnlaget, som beregnes ut fra personinntekt og ikke næringsinntekt. Om du vil ha bedre dekning er det mulig å forsikre seg hos NAV.

Som ansatt i eget AS har du rett på sykepenger på linje med ansatte i alle andre bedrifter. Altså 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første dag. Men aksjeselskapet må selv dekke de første 16 dagene. Til gjengjeld får selskapet fradrag for utbetalingene, mens du med ENK må dekke dem selv.

Hva skjer om du skulle miste inntektene dine av andre årsaker? Driver du ENK har du ingen rett til dagpenger eller arbeidsledighetstrygd. Som ansatt i ditt eget AS har du rett til dagpenger på samme måte som andre arbeidstakere.

Papirarbeid

Selv om det de siste årene har kommet endringer som skal gjøre det lettere, er det fortsatt en hel del formalia knyttet til driften av et aksjeselskap.

Selskapet må levere regnskap til Brønnøysundregistrene hvert år. Styremøter og generalforsamlinger må holdes og protokollføres. Utbetaling av lønn med beregning av skattetrekk og feriepenger, A-melding med mer er langt mer omfattende enn i et ENK.

I et ENK disponerer du pengene som kommer inn. Overskuddet av driften er lønnen din. Du har ingen plikt til å sende inn regnskap til Brønnøysund medmindre eiendelene i foretaket overstiger 20 millioner eller sysselsetter mer enn 20 årsverk. Derimot har du fortsatt bokføringsplikt, og må føre regnskapet etter de prinsippene som regnskapsloven krever. Og du må levere inn næringsoppgave til skatteetaten. Dermed mister du også retten til å levere forenklet selvangivelse.

Om du faller innenfor MVA-loven må du uansett levere inn mva-melding. Om omsetningen din er under 1 million per år kan du søke om å levere inn denne årlig, hvis ikke er det annenhver måned som gjelder.

Andre selskapsformer

Det er også mulighet til å velge andre selskapsformer enn AS og ENK, selv om svært få gjør det i dag.

Ansvarlig selskap er selskaper som minner om ENK, men hvor det er flere eiere. Vi skiller mellom to typer ansvarlig selskap:

  • Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS), hvor alle deltakerne har et ubegrenset og personlig ansvar for alle forpliktelsene i selskapet.
  • Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), hvor deltakerne bare står ansvarlig for hver sin andel av det samlede ansvaret.

Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) er underlagt et utenlandsk foretak. Det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i den norske avdelingen, mens avdelingen i Norge må følge regler som i stor grad er de samme som for norske aksjeselskap.

Verken NUF, DA eller ANS har egenkapitalkrav. Disse selskapsformene var derfor mer populære tidligere, da kravet til aksjeinnskudd var 100.000 kroner og ikke 30.000 som nå.

Tenk godt over konsekvensene

De siste årene har det blitt både enklere og rimeligere å drive aksjeselskap. Ikke bare er kravet til aksjeinnskudd senket, revisjonsplikten er også nå ganske lik for begge selskapstyper.

Det er fortsatt slik at det krever mer av deg å drive AS enn ENK. Men kanskje bidrar disse kravene til at du har bedre kontroll på virksomheten? Statistikk fra SSB viser ihvertfall at sjansen til å overleve er større for aksjeselskaper enn enkeltpersonforetak.

Som du nå forhåpentlig har forstått er dette et viktig valg, som både er komplisert og kan ha store konsekvenser for deg. Om du vil vite mer har Altinn en detaljert oversikt over de forskjellige selskapsformene.

Det kan også lønne seg å ta en prat med en dyktig revisor om hva som er riktig for deg.

PKF ReVisjon tilbyr GRATIS og UFORPLIKTENDE oppstartsmøte, hvor vi sammen sikrer at du får den best mulig.

Kontakt oss