Oversikt over alle skattesatser for 2017

skattesatser 2017

Skatt på alminnelig inntekt

Personer 24 pst
Bedrifter 24 pst.

Tilbake til topp

Trinnskatt

Trinn 1
Innslagspunkt 164 100 kr
Sats 0,93 pst.
Trinn 2
Innslagspunkt 230 950 kr
Sats 2,41 pst.
Trinn 3
Innslagspunkt 580 650 kr
Sats 11,52 pst.
Trinn 4
Innslagspunkt 934 050 kr
Sats 14,52 pst.

Tilbake til topp

Trygdeavgift

Nedre grense for å betale trygdeavgift 54 650 kr
Opptrappingssats 25,0 pst.
Sats
Lønnsinntekt 8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass 8,2 pst.
Annen næringsinntekt 11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv. 5,1 pst.

Tilbake til topp

Arbeidsgiveravgift

Sone I 14,1 pst.
Sone Ia 14,1 pst.
Sone II 10,6 pst.
Sone III 6,4 pst.
Sone IV 5,1 pst.
Sone IVa 7,9 pst.
Sone V 0,0 pst.

Tilbake til topp

Maksimale effektive marginale skattesatser

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 46,7 pst.
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,3 pst.
Pensjonsinntekt 43,6 pst.
Næringsinntekt 49,9 pst.
Utbytte 46,6 pst.

Tilbake til topp

Personfradrag

Klasse 1 53 150 kr
Klasse 2 78 300 kr

Tilbake til topp

Minstefradrag i lønnsinntekt

Sats 44,0 pst.
Nedre grense 4 000 kr
Øvre grense 94 750 kr

Tilbake til topp

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Sats 29,0 pst.
Nedre grense 4 000 kr
Øvre grense 75 000 kr

Tilbake til topp

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt

31 800 kr

Tilbake til topp

Særfradrag for enslige forsørgere

51 804 kr

Tilbake til topp

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp 29 940 kr
Nedtrapping, trinn 1
Innslagspunkt 188 700 kr
Sats 15,3 pst.
Nedtrapping, trinn 2
Innslagspunkt 284 350 kr
Sats 6,0 pst.

Tilbake til topp

Skattebegrensningsregelen

Avtrappingssats 55,0 pst.
Skattefri nettoinntekt
Enslig 143 150 kr
Gift 131 600 kr
Formuestillegget
Sats 1,5 pst.
Enslig 200 000 kr
Gift 100 000 kr
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms
Klasse 1 15 500 kr
Klasse 2 15 500 kr

Tilbake til topp

Sjømannsfradraget

Sats 30,0 pst.
Øvre grense 80 000 kr

Tilbake til topp

Fiskerfradraget

Sats 30,0 pst.
Øvre grense 150 000 kr

Tilbake til topp

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

Inntektsuavhengig fradrag 63 500 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38,0 pst.
Maksimalt samlet fradrag 166 400 kr

Tilbake til topp

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Nedre grense 9 180 kr

Tilbake til topp

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

Tilbake til topp

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats per km 1,56/0,76 kr
Nedre grense for fradraget 22 000 kr

Tilbake til topp

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

30 000 kr

Tilbake til topp

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

Tilbake til topp

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag 20,0 pst.
Maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kr

Tilbake til topp

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense
Ett barn 25 000 kr
Tillegg per barn utover det første 15 000 kr

Tilbake til topp

Formuesskatt

Kommune 1 480 000 kr
Innslagspunkt 1 480 000 kr
Sats 0,7 pst.
Stat
Innslagspunkt 1 480 000 kr
Sats 0,15 pst.
Verdsettingsrabatter
Primærbolig 75 pst.
Sekundærbolig 10 pst.
Næringseiendom 20 pst.
Aksjer og andre driftsmidler for formuesskattepliktige 10 pst.

Tilbake til topp

Avskrivningssatser

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)14 24/30 pst.
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)15 20 pst.
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)16, 17 4 (6/10) pst.
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 pst.
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 pst.

Tilbake til topp

Kilde: Regeringen.no

PKF ReVisjon tilbyr GRATIS og UFORPLIKTENDE oppstartsmøte ved start av AS, hvor vi sammen sikrer at du får den best mulig. Kontakt oss for et møte i dag!