Nytt fra revisor – Søk SkatteFUNN-midler eller få momskompensasjon for frivillige lag

Av 10. juni 2021Blogg

Tid for å søke om SkatteFUNN-midler

Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av forsknings- og utviklingskostnadene sine gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader kan sendes gjennom hele året, men det er kun de søknadene som er sendt inn innen 1. september, som garantert blir behandlet i løpet av samme år.

Sender du inn søknaden etter 1. september, kan virksomheten risikere å miste muligheten til å få støtte for FoU-kostnadene sine det året søknaden ble sendt. SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, og den administres av Norges forskningsråd og utbetales via skattesystemet.

Hva virksomheten kan få i støtte

For 2021 gis det fradrag i skatt for 19 prosent av kostnadene i et godkjent FoU-prosjekt. Fradragsgrunnlaget er begrenset til prosjektkostnader på 25 millioner kroner per skattyter per år. Maksimal timesats for egne ansatte er 700 kroner per time. Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres per ansatt per år. Skattefradraget for kostnader til FoU-prosjektet gis i sum skatt. Hvis skattefradraget overstiger sum skatt hos skattyteren i det aktuelle inntektsåret, blir overskytende utbetalt skattyteren. Med sum skatt menes inntektsårets fastsatte skatt på formue og inntekt, herunder trygdeavgift. En oversikt over rammer og satser finnes på skattefunn.no.

Før virksomheten søker

Før du bruker mye tid og ressurser på å søke om støtte fra SkatteFUNN-ordningen, er det smart å ta en titt på noen punkter for å vurdere om virksomheten eller prosjektet du tenker å søke støtte for, kanskje kan falle utenfor ordningen.

Utforming av søknaden

De fleste virksomheter utformer sine egne søknader, men det er også mulig å bruke eksterne for å utforme den. Da er det blant annet viktig å være oppmerksom på at noen eksterne tjenestetilbydere binder kundene til lange kontrakter – også når det gjelder andre støtteordninger. Uavhengig av om virksomheten utformer søknaden selv eller bruker eksterne, er virksomheten juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden.

Klageadgang

Klage på vedtak om SkatteFUNN-støtte sendes inn fra Mitt nettsted.

Mottar prosjektet annen offentlig støtte?

Hvis prosjektet mottar annen offentlig støtte enn SkatteFUNN, har det betydning om Forskningsrådet klassifiserer prosjektet som industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dersom prosjektet kun mottar SkatteFUNN-støtte, har klassifiseringen ingen praktisk betydning. Her kan du lese mer.

Mitt nettsted – all relevant informasjon om prosjektet

På Mitt nettsted finner du all relevant informasjon om prosjektet. For å kunne sende inn en søknad må du først opprette en bruker. På Mitt nettsted kan du selv overføre rollen som søker til en ny person. Den du overfører rollen til, må også opprette en egen bruker. Det er kun den som sitter med søkerrollen, som har tilgang til å sende inn års- og sluttrapport.

Prosjektregnskap må føres

Bedriften må føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet, og dette må holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det er en del spesielle krav til føring av SkatteFUNN-regnskap som det er viktig at du er oppmerksom på. Les mer om dette, blant annet om beregning av timesats for egne ansatte.

FoU-kostnader som gir rett til fradrag

Skatteloven § 16-40 med tilhørende forskrift og statsstøtteregelverk setter begrensninger for hva som kan inngå i fradragsgrunnlaget. Det er kun merkostnadene i forbindelse med selve FoU-prosjektet som kan inngå i fradragsgrunnlaget. Krav om SkatteFUNN-støtte skal være basert på faktiske FoU-kostnader i prosjektet. Se Skatte-ABC 2020/2021.

Behov for veiledning?

Ta gjerne kontakt med Forskningsrådet dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning i søknadsprosessen. Du finner kontaktopplysninger og veiledning på www.skattefunn.no.

Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har 1,8 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september. Elektronisk søknadsskjema og veiledning finnes på sidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hvem kan søke?

Aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon, men det er noen avgrensninger.

Utgangspunkt – totale driftskostnader eller reelle merverdiavgiftskostnader

Man kan søke etter to modeller:
1  Forenklet modell som tar utgangspunkt i totale driftskostnader. Denne modellen er basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor og gir kompensasjon uavhengig om det er merverdiavgift på kostnaden.
2  Dokumentert modell som tar utgangspunkt i reelle merverdiavgiftskostnader.

Minstegrense

For å kunne søke må organisasjonen ha driftskostnader som kommer inn under ordningen, eller merverdiavgiftskostnader som er større enn minstegrensene.

Selve søknaden

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), skal søknaden sendes via sentralleddet. Sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn 1. september. Lokallag/regionallag/aksjeselskap som søker direkte til Lotteritilsynet, vil bli avvist og får dermed ikke momskompensasjon. Sjekk nettsiden eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er, og hvordan de organiserer den interne søknadsprosessen

Krav til revisjonsberetning

Det er en felles grense på fem millioner kroner i driftskostnader før det er krav om bruk av statsautorisert revisor eller kommunerevisor til revisjon av regnskapet (revisjonsberetning) og søknad om momskompensasjon (revisorrapport). Forenklingen gjelder ikke organisasjoner som etter regnskapsloven, særlovgivning eller som følge av vedtekter har krav om å bruke registrert revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor, for eksempel stiftelser. Les mer om dette her.

Endringer som gjelder fra 2021

Det er gjort endringer i ordningen, og de gjelder fra og med 2021:
1  Kravet til oppdaterte vedtekter i frivillighetsregisteret er endret fra et krav om «oppdaterte vedtekter» til krav om «vedtekter». Dette gjør at det er tilstrekkelig at organisasjonen har lagt frem vedtekter i forbindelse med registrering i frivillighetsregisteret.
2  Det er åpnet for at frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan søke om midler. Endringen gjelder når en slik organisasjon er registrert i frivillighetsregisteret og ikke inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Idrettslag og foreninger som har hatt kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, kan søke om momskompensasjon. Ordningen gjelder anlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010.

Hvis du lurer på noe angående SkatteFUNN eller momskompensasjon for frivillige lag og foreninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for hjelp og gode råd.