Dette må du vite om utbytteregler for aksjeselskap

Hva kan en god revisor gjøre for din virksomhet?

Det finnes en rekke utbytteregler knyttet til deling av utbytte i et aksjeselskap. I dette innlegget gir vi deg en oversikt og informasjon om alt fra skatt på utbytte til hva du må ta hensyn til før utbyttets størrelse bestemmes.

Utbytte er en del av en aksjeeiers avkastning på en aksjeinvestering og er en av flere metoder et selskap har for å dele ut midler til aksjonærer. Andre former er for eksempel ved kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon og tilbakebetaling etter oppløsning.

Aksjelovens kapittel 8 angir kravene i utbyttereglene for aksjeselskap og hva som kan deles ut i utbytte. Utbytte kan kun utdeles på bakgrunn av selskapets siste godkjente årsregnskap eller en revidert mellombalanse.

Normalt utdeler selskaper utbytte på bakgrunn av et godt årsresultat. Det er imidlertid også rom for å utdele utbytte på tross av negativt årsresultat, så lenge selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital.

Ordinært utbytte

I følge utbytteregler for aksjeselskap er det den ordinære generalforsamlingen som vedtar ordinært utbytte, samtidig som årsregnskapet og -beretningen godkjennes.

Den ordinære generalforsamlingen skal finne sted i løpet av de seks påfølgende månedene etter at regnskapsåret er slutt. For de fleste aksjeselskaper betyr dette med andre ord innen utgangen av juni.

Ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte kan deles ut mellom to ordinære generalforsamlinger og brukes gjerne som motsats til ordinært utbytte. Ekstraordinært utbytte regnskapsføres på vedtakstidspunktet og spesifiseres på en egen linje i noten til egenkapitalen.

Tilleggsutbytte

Tilleggsutbytte deles ut basert på siste godkjente årsregnskap og mellom to ordinære generalforsamlinger. Et slikt utbytte kommer ofte i tillegg til ordinært utbytte som den ordinære generalforsamlingen har besluttet.

Tilleggsutbytte vil ofte være et utbytte styret kan dele ut etter fullmakt fra styret.

Størrelse på utbytte

I følge utbyttereglene for aksjeselskap er størrelsen på utbytte man kan ta ut i et selskap i hovedsak begrenset i forsvarlig egenkapital og likviditet. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar.

Tre forhold som må vurderes før man avgjør størrelsesorden på utbytte som skal deles ut:

  • Det er kun selskapets frie kapital som kan deles ut.
  • Selskapet må etter utdeling ha en forsvarlig egenkapital og likviditet ut ifra den risiko virksomheten har.
  • Skatt på utbytte.

Skatt på aksjeutbytte

Hvis du mottar utbytte fra selskapet du er aksjonær i, sier utbytteregler for aksjeselskap at du må betale skatt på utbyttet du mottar. Skatt på utbytte beregnes etter en egen metode kalt aksjonærmodellen. Utbyttet skal reduseres med et skattefritt beløp, kalt skjermingsfradrag, og multipliseres med en faktor på 1,33 i inntekståret 2018 før skatten beregnes.

Skatten beregnes for det året utbytteutdelingen vedtas av generalforsamlingen eller styret, og skattegrunnlaget beskattes med 23 prosent for inntektsåret 2018.

Har du behov for bistand eller rådgivning knyttet til utbytteregler for aksjeselskap? PKF ReVisjon tilbyr gratis og uforpliktende oppstartsmøte. 

Kontakt oss