Lønnskompensasjon til bedrifter som har tatt tilbake permitterte

Av 15. september 2020Blogg

Det var bred enighet på Stortinget da LO og NHO kom med forslaget om at arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb, skal få lønnstilskudd. Myndighetene kom raskt med en løsning for lønnskompensasjon til bedrifter som tar ansatte tilbake.

Bedrifter i denne sammenhengen omfatter selvstendig næringsdrivende, selskap, ideelle organisasjoner og stiftelser. Videre gjelder løsningen for ansatte som var permittert per 28. mai 2020, og som ble tatt tilbake i samme stillingsprosent som før. Selv om permitteringstallene begynte å gå ned allerede i mai – fra en topp på 9,6 prosent i april til 7,7 i mai – tyder tallene på at løsningen har hatt ønsket effekt, og at flere nå er tilbake i jobb takket være den. Den siste oppdateringen fra NAV viser at 3,2 prosent var arbeidsledige i august.

Nå er det klart at søknadsskjemaet for bedrifter som ønsker kompensasjon, blir tilgjengelig i oktober. Bedriften skal selv legge inn den relevante informasjonen, som omsetningstall og opplysninger om ansatte. Hvis du har tenkt å søke, bør du allerede nå dobbeltsjekke om du er kvalifisert, og at alt er klart.

Følgende punkter må innfris for at bedrifter skal få innvilget kompensasjon

1) Bedriften må ha hatt permitterte ansatte per 28. mai 2020.

Siden formålet med ordningen er å få ansatte tilbake i jobb, er den bare tilgjengelig for bedrifter som hadde permitterte ansatte per 28. mai. Ordningen inkluderer også lærlinger.

2) Bedriften kan ikke være under eller ha bedt om konkursbehandling.

Andre tilfeller som gjør at bedrifter ikke vil få innvilget kompensasjon, er hvis bedriften er registrert som under avvikling i Foretaksregisteret, eller hvis personer med ledende roller i bedriften er ilagt konkurskarantene. Hvis kreditorer har en særskilt rett til midler, som ville ført til at støtten ikke kunne brukes til å dekke lønnskostnader, er bedriften heller ikke kvalifisert.

3) Bedriften må ha betalt, dokumentert og rapportert alt nødvendig.

Alt det praktiske må være på stell, og bedriften må (selvsagt) drive aktivitet som er lovlig. I tillegg må den ha bankkontonummer som er knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister, og kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur. Alt av aktuelle skatter, avgifter og forskuddstrekk må være betalt. Og bedriften må ha levert skattemelding for 2018 – så fremt det er aktuelt.

4) Bedriften må ha hatt omsetningsfall i søknadsperioden.

Hvis bedriften er et enkeltpersonforetak eller et selskap, må den ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent i måneden(e) den skal søke for. Under punkt 4 her har Skatteetaten en god innføring i hvordan du finner omsetningsfallet. Bedrifter som omfattes av skatteloven § 2-32, trenger ikke å ha hatt omsetningsfall for å være kvalifisert til ordningen.

5) Bedriften må være registrert i Aa-registeret og ha rapportert riktig.

I tillegg til å være registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, må bedriften ha rapportert alle sine arbeidstakere og alt annet den er pliktig til. Alle opplysninger må også være riktige. Feil eller mangler her kan føre til at søknader blir avslått.

6) Bedriften må ha tatt permitterte ansatte tilbake i jobb.

De permitterte må som nevnt tas tilbake med minst samme stillingsprosent som før. En arbeidstaker med 50 prosent stilling som var 100 prosent permittert per 28. mai, må altså ha vært tilbake i minst 50 prosent stilling fra begynnelsen av juli eller august.

7) Bedriften må beholde de permitterte ansatte i jobb.

De ansatte kan ha avviklet ferie som vanlig, men de kan ikke permitteres igjen før 1. oktober. Det er heller ikke mulig å søke tilskudd for ansatte som selv har sagt opp, eller som har blitt sagt opp, før 1. oktober 2020.

8) Bedriften kan ikke ha permittert, sagt opp eller redusert arbeidstiden til andre ansatte i perioden.

For å hindre at ordningen ble brukt til å erstatte ansatte som ikke utløste støtte, får bedrifter ikke støtte hvis de permitterte, sa opp eller reduserte arbeidstiden til ansatte i tilsvarende stilling som den arbeidstakeren de søker støtte for. Dette gjaldt fra 28. mai til 1. september. Bedrifter kan imidlertid søke støtte hvis en annen ansatt i tilsvarende stilling selv sa opp i denne perioden.

Sjekk a-meldingen grundig

Idet vi publiserer dette innlegget, er det spesielt punkt 5 og 7 som er aktuelle. Skatteetaten er svært nøye med å påpeke at alt i a-meldingen må være riktig, og det er rimelig å anta at de forventer å se en del feil her. Sjekk spesielt at du har rapportert riktig stillingsprosent og permitteringsgrad for de ansatte. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon hvis du er i tvil om egen rapportering stemmer. Du kan også bestille en avstemmingsrapport, som oppsummerer opplysningene du har sendt inn i a-meldingen, for én eller flere perioder.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, kan du søke for eventuelle ansatte, men ikke for deg selv.

Størrelsen på kompensasjonsbeløpet

Størrelsen på utbetalingen avhenger av følgende:

  • Hvor stort omsetningsfall bedriften hadde.
  • Hvilken stillingsprosent den ansatte hadde før permitteringen, og permitteringsgraden per 28. mai 2020.
  • Om bedriften er et skattepliktig foretak eller en skattefri institusjon.
  • Om den ansatte er en lærling.

Bedrifter kan få maks 15 000 kroner i lønnskompensasjon, og dette gjelder for ansatte i 100 prosent stilling som ble 100 prosent permittert, i bedrifter med et omsetningsfall på 30–100 prosent. Skattefrie institusjoner kan få maks 10 000 kroner i kompensasjon for ansatte i 100 prosent stilling som var 100 prosent permittert – for de skattefrie institusjonene spiller som nevnt ikke omsetningsfall inn.

PKF ReVisjon hjelper gjerne

Skatteetaten, som har fått ansvaret for ordningen fra Finansdepartementet, kjører kontroller både før og etter utbetaling. I de fleste tilfeller vil søknadene behandles automatisk, men kontrollene kan utløse tidkrevende manuell saksbehandling. Dette kan du i stor grad unngå ved å være nøye med rapporteringen og søknaden.

Søkere må i tillegg kunne dokumentere alt de har oppgitt, på et senere tidspunkt. Dessuten må de ha bekreftelse på at alle tallene er riktige, og dette kan de bare få fra en revisor eller en autorisert regnskapsfører.

Hvis du lurer på noe angående lønnskompensasjonen, eller hvis du trenger bekreftelse fra revisor, er du velkommen til å ta kontakt med oss i PKF ReVisjon. Vi er alltid tilgjengelige for hjelp og gode råd.