Kontantstøtten for næringslivet: Forskriftene er fastsatt og søknadsportalen er åpen

Av 21. april 2020Blogg

Foretak som er pålagt av staten å stenge kan søke om tilskudd fra lørdag 18. april på kompensasjonsordning.no. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra mandag 20. april.

Tilskuddet fastsettes ut fra hvor stor omsetningssvikten har vært og gir kompensasjon for en andel av foretakets faste uunngåelige kostnader. Kompensasjonsordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai.

Det søkes digitalt i søknadsportalen kompensasjonsordning.no. Det søkes etterskuddsvis for hver måned.

De fleste søknader vil bli behandlet automatisk, og da vil pengene bli utbetalt til konto i løpet av få dager. Noen søknader må behandles manuelt, og da vil det kunne ta inntil tre uker før pengene kan utbetales.

Regelverket for ordningen er fastsatt i:

Hvem kan søke om tilskudd?

Foretak som er skattepliktige til Norge og som har hatt en nedgang i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) sammenlignet med hva som ville vært en normal omsetning for den aktuelle måneden.

Revisor kan sende søknaden på vegne av bedriften, i tillegg til daglig leder, styreleder, innehaver, og regnskapsfører.

Foretak som ikke kan søke om tilskudd i ordningen

 • Foretak i finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
 • Olje- og gassutvinning
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak som er under konkursbehandling

Forberedelse av søknad

På kompensasjonsordning.no er det gitt veiledning om hva du må finne frem før du søker.

Det viktigste er faste uunngåelige kostnader (se nedenfor) og følgende tall for omsetningen:

Tall for måneden du søker tilskudd

 • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
 • Omsetning for måneden du søker tilskudd

Tall for disse tidligere periodene

 • Omsetning for tilsvarende måned i 2019
 • Omsetning for januar og februar 2019
 • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Hvordan beregnes tilskuddet?

 • Foretak som er stengt av staten, vil få kompensert inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Et foretak anses å være stengt av staten når minst 50 prosent av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra slik virksomhet. Tilskuddet beregnes slik:
  Prosentvis nedgang i omsetningen x faste uunngåelige kostnader i måneden x justeringsfaktor på 0,9
 • Øvrige foretak med betydelig omsetningssvikt vil få kompensert inntil 80 prosent av faste uunngåelige kostnader fratrukket en egenandel. Tilskuddet beregnes slik:
  Prosentvis nedgang i omsetning x (faste uunngåelige kostnader i måneden – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 0,8

Nedgang i omsetning beregnes ved å sammenligne faktisk omsetning i den måneden det søkes om tilskudd for med en beregnet normalomsetning for samme måned. Beregnet normalomsetning settes til omsetningen i samme måned i 2019 justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020.

Foretak som ikke eksisterte i fjor, kan ta utgangspunkt i omsetningen i januar/februar i år for å regne ut omsetningsfallet. Dette gjelder også for søkere som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen.

Hva anses som faste uunngåelige kostnader?

Utgangspunktet er kostnader som kan føres på følgende poster i næringsoppgaven:

6300      Leie lokale
6340      Lys, varme
6395      Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
6400      Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
6700      Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
6995      Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
7040      Forsikring og avgifter på transportmidler
7490      Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
7500      Forsikringspremie
Netto rentekostnad

Kostnader som kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven, men som av ulike grunner er ført på andre poster, kan også tas med i søknaden.

Kostnader under disse postene som varierer med aktivitetsnivået, kan ikke tas med i søknaden. Det vil si kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv.

Maksimalt tilskudd

Det er satt to grenser for utbetaling av tilskudd per måned. Beregnet kompensasjon opp til 30 millioner kroner utbetales 100 prosent. Beregnet kompensasjon over 30 millioner kroner avkortes med 50 prosent. Det gis maksimalt 80 millioner kroner per måned i tilskudd (absolutt tak).

Avkortning av tilskuddet

Tilskudd kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner (forskriften § 3-1 fjerde ledd)

Foretak som gikk med underskudd i 2019 kan få tilskuddet avkortet. Tilskuddet kan ikke overstige (forskriften § 3-1 femte ledd):

Prosentvis nedgang i omsetningen x (faste uunngåelige kostnader fratrukket 1/12 av underskuddet). Underskuddet = negativt ordinært resultat før skattekostnad i 2019-regnskapet

Dette gjelder likevel ikke hvis foretaket, ved revisorbekreftede opplysninger, kan dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde et positivt ordinært resultat før skattekostnad. Vi vil i løpet av neste uke publisere et eksempel på en slik revisorbekreftelse.

Minstebeløp til utbetaling

Beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.

Kompensasjon for sesongbedrifter og enkelte andre avklaringer kommer senere

Regjeringen jobber fortsatt med å avklare noen problemstillinger i ordningen, og vil komme tilbake med løsninger på disse i neste søknadsrunde der det er mulig. Dette gjelder bl.a. beregning av kompensasjon for sesongbedrifter, kompensasjon for uunngåelige lønnskostnader og avgrensninger for aktivitet innen utenriks sjøtransport.

Foretak som dette er aktuelt for, kan søke på samme måte som andre. Det blir mulig å korrigere dette i en senere søknad.

Bekreftelse i etterkant av revisor eller regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020.

Ettersom revisor uansett vil måtte revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, anbefales det å bistå klientene med beregningen av omsetningsnedgangen og i vurderingen av hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon før søknaden sendes.

Søknadsfrist

Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen er 30. juni 2020 for både mars, april og mai.

Søknad om tilskudd for mars kan tidligst sendes inn 18. eller 20 april (se ovenfor). Søknader om tilskudd for april kan tidligst sendes inn 15. mai. Søknader for mai kan tidligst sendes inn midt i juni.