Frist for innsending av årsregnskap 2018

skattesatser 2017

I følge regnskapsloven er 31. juli fristen for innsending av årsregnskap for 2018. Om pliktige enheter ikke sender inn årsregnskapet innen denne fristen, begynner forsinkelsesgebyr å løpe allerede fra 1. august.

De fleste som er pliktige til å sende inn årsregnskap har hvert kalenderår som regnskapsår. Regnskapsloven pålegger virksomheter å sende inn årsregnskap innen fristen, som er 31. juli. Dette er en frist som også gjelder for dem med avvikende regnskapsår med avslutningsdato 1. juli eller senere.

Regnskapsloven – fra enheten er stiftet til slettet

Hvis komplett årsregnskap ikke er innsendt til Regnskapsregisteret innen fristen, vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapslovens § 8-3. Enheter med avvikende regnskapsår og avslutningsdato i perioden 1. januar til 30. juni har siste dato i februar påfølgende år som frist for innsendelse.

Reglene og fristene knyttet til innsending av årsregnskap gjelder for alle enheter fra dets stiftelse og frem til enheten er endelig slettet i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Virksomhetene er selv ansvarlig for å betale eventuelle forsinkelsesgebyr. Alternativt er det styrets medlemmer som er de betalingspliktige.

Kostbart med forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesgebyr begynner altså å påløpe allerede dagen etter at fristen for innsendelse av årsregnskap er passert. Forsinkelsesgebyret løper maksimalt i 26 uker og grunnlaget for gebyrets størrelse er gjeldende rettsgebyr, som fra 1. januar 2018 er kr 1.130.

Det ilegges ett rettsgebyr per uke de første åtte ukene, to rettsgebyr per uke de neste ti ukene og tre rettsgebyr per uke de siste åtte ukene. Samlet kan forsinkelsesgebyret bli opp til kr 58.760.

Dette må årsregnskapet inneholde

Det innsendte årsregnskapet skal opplyse om den økonomiske situasjonen i virksomheten, dvs gi et rettvisende bilde av virksomhetens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Årsregnskapet må inneholde følgende:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noteopplysninger
 • Kontantstrømoppstilling (kan unnlates av små foretak)

Eksempler på tall og vurderinger som skal inkluderes:

 • Opplysning om anvendte regnskapsprinsipper
 • Varelager, Aksjer/andeler/obligasjoner o.l., Fordringer – vurdering av verdsettelse
 • Bundne midler (skattetrekkskonto)
 • Lønn; antall årsverk, lønn/pensjon og andre ytelser (herunder ev. lån/sikkerhetsstillelse) til daglig leder/styre, pensjonsordning med kostnad og ev. forpliktelse. Spesifikasjon av lønnskostnadene
 • Skatt; skattekostnad, utsatt skatt/skattefordel
 • Usikkerhet om fortsatt drift, hendelser etter balansedagen
 • Opplysninger om ev. konsern, tilknyttede selskaper
 • Anleggsmidler; anskaffelseskost, avskrivninger, bokført verdi
 • Forpliktelser
 • Aksjekapital, aksjeeiere, stemmerett m.v.
 • Egenkapital; endringer i året.

Har du behov for bistand eller rådgivning knyttet til innsending av årsregnskap? PKF ReVisjon tilbyr gratis og uforpliktende oppstartsmøte. 

Kontakt oss