Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Av 11. desember 2019Blogg

Fra 1. januar 2020 endres aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonær mv. og aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet.

Aksjeloven § 3-8

Beløpsgrensen for nærstående transaksjoner i aksjeselskaper heves fra 50 000 til 100 000 kroner. I tillegg flyttes godkjenningskompetansen fra generalforsamling til styret. Styret skal fortsatt utarbeide redegjørelse i forbindelse med slike avtaler. Redegjørelsen skal bekreftes av revisor og sendes samtlige aksjeeiere og Foretaksregisteret.

Aksjeloven § 8-10

Reglene i aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand fra selskapet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet endres ved at det innføres et unntak fra kravet til fri egenkapital i de tilfeller kjøper inngår i eller danner et konsern med selskapet. Samtidig skjerpes kravene til styrets redegjørelse og erklæring. Slik bistand skal fortsatt vedtas av generalforsamlingen.

Lederlønn

Det er også vedtatt endringer i reglene om åpenhet om lønnspolitikken og krav til retningslinjer for lederlønn i børsnoterte selskaper. Disse endringene trer i kraft på et senere tidspunkt.