Covid-19, årsregnskap og revisjon

Av 19. mars 2020Blogg

Koronavirusutbruddet får store økonomiske konsekvenser for mange norske bedrifter. Hvordan vil dette påvirke årsregnskapet og revisjonen?

Covid-19 er erklært som en global pandemi, og både sykdommen i seg selv og ikke minst alle de spesielle tiltakene som iverksettes for å hindre smitte, skaper stor usikkerhet.

Konsekvenser for årsregnskapet og revisors arbeid

Mange bedrifter opplever redusert inntjening på grunn av covid-19-utbruddet. Til tross for at det på kort tid er iverksatt en rekke tiltak som skal hjelpe næringslivet gjennom krisen, kan situasjonen raskt påvirke egenkapitalen og verdien på eiendelene, og på sikt øke risikoen for konkurs.

Her oppsummerer vi de viktigste følgene dette har for årsregnskapet og revisors arbeid:

Krisen oppsto etter balansedagen

Eventuelle endringer i markedet på grunn av covid-19-utbruddet har oppstått etter balansedagen og vil dermed ikke påvirke selve årsregnskapet for 2019. Bokførte verdier påvirkes heller ikke, selv om det senere har oppstått behov for nedskrivning etter verdifall.

Årsregnskapet skal allikevel inkludere noteopplysninger om vesentlige hendelser etter balansedagen. I en så ekstrem situasjon som det vi har nå, kan det være snakk om betydelig nedgang i perioden etter balansedagen. Regnskapsbrukerne må ha alle opplysninger som kan virke inn på de vurderingene de gjør, og beslutningene de tar basert på årsregnskapet.

Styrets ansvar

Det er avgjørende at styret blir forelagt utfyllende og korrekt informasjon om hvordan situasjonen påvirker regnskapsrapporteringen. Deres oppgave er å vurdere omfanget og konsekvensene av verdifallet på grunnlag av dette. Dersom det foreligger informasjon som kan ha betydning for regnskapsbrukernes vurderingsgrunnlag, skal det bemerkes i regnskapet.

Et grunnleggende prinsipp er at årsregnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift. Styret må derfor avgjøre om evnen til fortsatt drift er til stede. Denne vurderingen skal ta hensyn til hendelser både før og etter balansedagen, helt frem til den dagen årsregnskapet blir behandlet i styret.

Dersom bedriften i ytterste konsekvens ikke kan avlegge årsregnskap og årsberetning under forutsetningen om fortsatt drift, eller det er usikkerhet rundt fortsatt drift, skal styret gjøre rede for dette i årsberetningen eller i note til årsregnskapet. Det bør også nevnes dersom covid-19 ikke har noen avgjørende innvirkning på driften.

Revisorens ansvar

Revisor skal kontrollere at årsregnskapet gir et riktig bilde av epidemiens innvirkning på virksomheten, og ved behov innhente utfyllende informasjon eller ta opp eventuelle konsekvenser med bedriftens ledelse.

Dette er en ukjent situasjon for alle, og bedriftene kommer til å ha spørsmål om de økonomiske og regnskapsmessige konsekvensene. Det er avgjørende at revisorene har god kjennskap til de spesielle tiltakene og betingelsene som gjelder etter covid-19-utbruddet, slik at de kan veilede bedriftene i denne fasen.

Lindrende krisepakke fra et enstemmig Storting

I tillegg til inngripende tiltak for å redusere smitte er det også gjort en rekke hastevedtak som skal styrke bedriftenes muligheter til å klare seg økonomisk gjennom denne perioden. Alle partiene på Stortinget står samlet bak en omfattende krisepakke til næringslivet.

Dette er de viktigste tiltakene:

  • Perioden arbeidsgiver betaler for ved permittering, reduseres fra 15 til 2 dager. For syke- og omsorgspenger knyttet til covid-19 reduseres perioden til 3 dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.
  • Selvstendig næringsdrivende som rammes, sikres cirka 80 % av gjennomsnittsinntekten siste tre år, begrenset oppad til 6G.
  • Den lave momssatsen reduseres midlertidig fra 12 til 8 prosent, med virkning fra 1. januar 2020.
  • Fristene for innbetaling av moms, arbeidsgiveravgift og andre skatter og avgifter utsettes.
  • Arbeidsgiveravgiften blir senket med 4 prosentpoeng i 2 måneder.
  • Stortinget anbefaler også at det innføres statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

 

Er du usikker på hvordan dette påvirker din bedrift?

Vi i PKF er alltid tilgjengelige for hjelp og gode råd. Det er bare å ta kontakt.

 

Bilde: ffikretow@hotmail.com/Shutterstock